Kierownik projektu


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik projektu
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 76570

Warunki pracy

WARUNKI PRACY


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


-   krajowe  wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • kieruje, nadzoruje, koordynuje i monitoruje prace Zespołu Kierownika Projektu związane z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz identyfikuje i ocenia ryzyka, projektuje mechanizmy kontroli i działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka a także sprawuje nadzór nad bieżącym monitoringiem oraz ocena skuteczności podjętych działań,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji, finansowania i rozliczania zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich,
 • prowadzi nadzór nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń , pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzi spotkania informacyjno- technicznych i konsultacje społeczne,
 • wykonuje prawa i obowiązki zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktu oraz obowiązków wynikających z procedur warunkujących uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a także egzekwowanie od wykonawców wypełniania zobowiązań wynikających z zawartych umów, sprawowanie kontroli nad nadzorem,
 • opiniuje i uzgadnia dokumenty kontraktowe, tj. np. polecenia zmiany, umowy uzupełniające, roszczenia, zmiany technologiczne, programy badan laboratoryjnych, itp.
 • uczestniczy w naradach technicznych, komisjach technicznych i eksperckich,
 • wnioskuje o zamówienia uzupełniające oraz nadzorowanie przygotowywania rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów wygaśnięcia obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów,
 • nadzoruje sporządzenia rozliczeń zadania związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzoruje proces przejęcia środka trwałego i przygotowuje materiały do zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa drogowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów dot. zamówień publicznych, FIDIC, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • KOMPETENCJE: zarzadzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami,
 • uprawnienia projektowe lub wykonawcze,
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie