Praca w lubelskim

Oferty pracy   •   Rynek pracy   •   Rozwój

Informacje o rynku pracy w województwie lubelskim

Rynek pracy - jest coraz lepiej...

Większość mieszkańców województwa lubelskiego znajduje zatrudnienie w usługach. Inni pracują w przemyśle (24,1%) oraz w rolnictwie (21,4%). Do najliczniej reprezentowanych grup zawodowych nalezą specjaliści, rzemieślnicy i sprzedawcy, a zdecydowanie mniej osób znajduje pracę jako kierownik wyższego szczebla, pracownik biurowy czy monter maszyn.

Spośród osób zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego dominują mężczyźni. Najwięcej pracujących to osoby między 35 a 44 rokiem życia. Z kolei największe bezrobocie odnotowuje się u osób w wieku 25-34 lata.

Największa grupa osób pracujących ma wykształcenie średnie zawodowe, policealne lub wyższe. Najmniej osób pracujących zakończyło edukację na szkole podstawowej lub gimnazjum.

Pod względem ilości podmiotów gospodarki narodowej przoduje Lublin. Zdecydowana większość podmiotów znajduje się na terenie miast.

Sektory, w których działa najwięcej podmiotów gospodarki narodowej:

  • handel
  • naprawa pojazdów samochodowych
  • budownictwo
  • przemysł
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Branża medyczna i transportowa odnotowują coraz większe zapotrzebowanie na pracowników. Zatrudnienie można znaleźć również w usługach, IT oraz w gastronomii.

Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi sprawia, że wielu z nich decyduje się na emigrację – trendy demograficzne dla lubelskiego wskazują na dalsze wyludnianie się regionu.

Problemy w rekrutacji wynikają m.in. z braku pracowników z wykształceniem zawodowym i technicznym.

Zawody deficytowe

Ze statystyk prowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy wynika, że w województwie lubelskim rośnie zapotrzebowanie na zawody medyczne takie jak pielęgniarki i położne, lekarze oraz fizjoterapeuci. Pracodawcy szukają też opiekunów osób starszych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli przedszkolnych, pracowników sprzedaży internetowej oraz grafików komputerowych.

Na brak ofert pracy w lubelskim nie mogą też narzekać kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, fryzjerzy, mechanicy sprzętu do robót ziemnych, spawacze, piekarze, samodzielni księgowi, kosmetyczki, logopedzi oraz szefowie kuchni.

Zawody nadwyżkowe

Z kolei spadek zapotrzebowania odnotowano w odniesieniu do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, specjalistów rolnictwa, leśnictwa i technologii żywienia, farmaceutyków oraz pracowników poczty. Pracodawcy rzadziej wyrażają też chęć zatrudniania florystów i specjalistów do spraw finansowych.

Trudności w znalezieniu stabilnej pracy często dotyczą absolwentów popularnych kierunków humanistycznych takich jak politologia, kulturoznawstwo czy historia. Wśród zawodów nadwyżkowych znajdują się też ekonomiści, pedagodzy, hodowcy, socjolodzy, a także pracownicy biur podróży.

Zawody zrównoważone

Do przedstawicieli zawodów zrównoważonych w lubelskim zaliczamy m.in. dentystów, monterów elektroników, muzealników, fotografów, opiekunki dziecięce i pracowników fizycznych, zatrudnianych przy prostych pracach.

Dlaczego ciężko znaleźć pracownika?

Osoby, które mają trudności w znalezieniu pracy w województwie lubelskim, powinny wziąć pod uwagę uzupełnienie luk kompetencyjnych lub przebranżowienie. Pracodawcy wskazują na takie problemy bezrobotnych jak brak znajomości najnowszych technologii, brak znajomości języków obcych, a także brak aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu.

Młodzi pracownicy potrzebni…

Kłopotem jest również brak młodych osób z wykształceniem zawodowym oraz technicznym. Doświadczone, starsze osoby często nie są już w stanie podjąć zatrudnienia w danym zawodzie z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, a w końcu np. krawiec potrzebuje dobrego wzroku i zdrowego kręgosłupa.

Umowa o pracę?

Kłopoty w znalezieniu pracowników wynikają również z tego, że część z nich preferuje pracę w szarej strefie. Sektory, w których najwięcej osób podejmuje pracę „na czarno”, to gastronomia, budownictwo, rolnictwo i ogrodnictwo. Bez umowy często dorabiają również opiekunowie osób starszych, opiekunki dziecięce, a także fachowcy specjalizujący się w naprawie samochodów.

Motywacja do pracy…

Brak zainteresowania podjęciem pracy może wynikać z mało atrakcyjnych warunków zatrudnienia, brak chęci do pracy poprzez agencję zatrudnienia, zmianowego systemu pracy lub konieczność założenia własnej działalności gospodarczej. Brak motywacji do pracy występuje też u osób, które nie chcą tracić zadowalającego wsparcia socjalnego.

Wsparcie PUP

Osoby bezrobotne z województwa lubelskiego mogą korzystać ze wsparcia Powiatowych Urzędów Pracy. PUP-y zapewniają nie tylko pośrednictwo w znalezieniu pracy w regionie lub za granicą, ale gwarantują też dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Inne formy wsparcia bezrobotnych to prace interwencyjne, roboty publiczne oraz praca społecznie użyteczne. Oczywiście osoby pozostające bez zatrudnienia, mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Prace interwencyjne polegają na tym, że pracodawca zatrudniający bezrobotnego może liczyć na dofinansowanie jego wynagrodzenia przez urząd pracy. Okres trwania takich prac wynosi od kilku miesięcy, nawet do 4 lat.

Bezrobotni z województwa lubelskiego mogą też zostać skierowani na roboty publiczne, które są dofinansowywane między innymi przez budżet państwa i organizacje pozarządowe.

Prace społecznie użyteczne to program adresowany do osób, które nie mają prawa do zasiłku, ale przy tym korzystają ze świadczeń opieki społecznej.

PUP dają bezrobotnym możliwość podnoszenia kwalifikacji za pośrednictwem szkoleń, staży i trójstronnych umów szkoleniowych.

Bezrobotni mogą liczyć też na pomoc finansową w postaci zasiłku lub dodatku aktywizacyjnego. Wsparcie jest udzielane także rolnikom zwolnionym z pracy.

INFORMACJE O WOJEWÓDZTWIE

Lubelskie

Lubelskie stanowi najbardziej wysunięte na wschód polskie województwo. Jego powierzchnia wynosi 25 122,46 km2 a liczba ludności, to 2 135 715 osób. Na obszarze województwa znajdują się 4 miasta na prawach powiatu, a są to Lublin, Zamość, Chełm oraz Biała Podlaska.

W 2006 roku Eurostat zaliczył województwo lubelskie do najbiedniejszych regionów UE. Region systematycznie się wyludnia. Mamy do czynienia ze społeczeństwem starzejącym się, a poza tym obserwuje się migracje do bogatszych województw i poza granice kraju.

Sytuacja poprawia się, a bezrobocie w województwie lubelskim regularnie spada. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 6,9%, ale to nadal więcej niż średnia w kraju.

Z czego słynie lubelskie?

Walory turystyczne

Środowisko naturalne, zabytki oraz ciekawa architektura sprawiają, że lubelskie jest chętnie odwiedzane przez turystów.

Wielokulturowość Lubelszczyzny

Obok siebie żyli przedstawiciele różnych narodowości i religii.

Zasoby mineralne

Urodzajne ziemie przyciągają zagranicznych inwestorów i sprzyjają rozwojowi przemysłu.

Przyroda

Na Lubelszczyźnie znajdują się 2 parki narodowe, 17 parków krajobrazowych i 87 rezerwatów przyrody.

Przemysł

Część województwa zajmuje Lubelskie Zagłębie Węglowe, bogate w różne surowce mineralne.

Bogactwa naturalne

Region bogaty jest w: węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny, wapienie, opoki i margle.

O województwie lubelskim w liczbach...

6,9%

stopa bezrobocia

2 135 715

liczba ludności

25 122,46

km2 powierzchni

UCZELNIE

Pod względem szkolnictwa wyższego przoduje Lublin. Corocznie tysiące studentów podejmuje naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie, a także na Politechnice Lubelskiej.

Na terenie Lublina działalność prowadzą również szkoły niepubliczne takie jak m.in. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczelnie państwowe, jak i prywatne znajdują się także w Zamościu, Białej Podlaskiej, Chełmie oraz w Łukowie.

TURYSTYKA, ZABYTKI

Lublin słynie z imponującej architektury sakralnej, a na terenie województwa lubelskiego znajdziemy liczne zamki i ruiny zamków. Popularną atrakcją turystyczną są Trasy Podziemne. W Lublinie znajduje się 300-metrowa Lubelska Trasa Podziemna stanowiąca połączenie staromiejskich piwnic. Trasa turystyczno-edukacyjna prezentuje fazy rozwoju miasta i jego wielokulturowość.

Najpiękniejsze regiony turystyczne województwa lubelskiego to Roztocza, Puszcza Solska, Lasy Janowskie oraz Polesie Lubelskie.