Dokładne zapoznanie się ze strukturą zatrudnienia w województwie lubelskim wymaga analizy oraz rozważenia kwestii demograficznych tego województwa.

Województwo Lubelskie charakteryzuje się widocznym spadkiem gęstości zaludnienia.

Biorąc pod uwagę saldo migracji, można dojść do wniosku, iż zdecydowana większość ludzi emigruje.

Miastem, do którego emigruje największa ilość mieszkańców lubelskiego, jest Warszawa. Głównym tego powodem jest jej stosunkowo niewielka odległość a przede wszystkim  możliwości zatrudnienia, które oferuje stolica.

Współczynnik przyrostu naturalnego w województwie lubelskim osiąga wartości ujemne. Przyczyną tego jest emigracja mieszkańców, a także pogorszenie się warunków życia. Znaczący wpływ na zmniejszenie się  liczby ludności w tym województwie ma wypromowanie się nowego modelu rodziny. Bardzo popularny staje się model 2+1, a nawet 1+1. Coraz częściej widoczna jest aktywność zawodowa kobiet, które na pierwszym miejscu stawiają karierę oraz rozwój.

Biorąc pod uwagę strukturę ludności pod względem płci, można dostrzec, iż do około 50 roku liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet. Jednak po przekroczeniu tego wieku kobiety zyskują przewagę. Powodem tego jest wczesna umieralność mężczyzn, czego powodem może być stres związany z pracą, alkoholizm i ich ogólna podatność na choroby.

Bardzo ciekawy jest fakt, iż w aglomeracjach miejskich liczba kobiet jest większa, powodem tego są większe możliwości znalezienia pracy wykonywanych przez kobiety np. w handlu i usługach. W aglomeracjach  wiejskich zatrudnienie znajdują głównie mężczyźni.

Analiza demograficzna województwa lubelskiego ukazuje, iż województwo to odznacza się stosunkowo niskim wskaźnikiem mieszkańców. W województwie przewagę zyskują emeryci oraz ludzie w średnim wieku. Liczba urodzeń z roku na rok maleje, a liczba emigrantów stale rośnie.

Jedynym czynnikiem, który napędza gospodarkę i sprawia wrażenie boomu demograficznego, jest zwiększająca się liczba studentów.

To właśnie serce województwa Lublin i jego oferta edukacyjna tj. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Lubelska, sprawia, że podczas trwania roku akademickiego województwo zyskuje  dziesiątki tysięcy nowych lokatorów.


Województwo lubelskie położone jest w południowo- wschodniej części naszego państwa. Jego powierzchnia obejmuje obszar 25 115 km 2 stanowi to 8% terytorium kraju. Warto zaznaczyć, iż Lubelskie jest trzecim pod względem wielkości województwem w Polsce.

Województwo lubelskie sąsiaduje z czterema innymi województwami. Od północy z województwem podlaskim, od północnego wchodu z województwem mazowieckim. Południowe granice województwa  stykają się w województwem podkarpackim, zaś jego kresy zachodnie graniczą z województwem świętokrzyskim.

Zwracając uwagę na podział administracyjny województwa, dostrzec można, iż w jego skład wchodzą zaledwie cztery miasta powiatowe. Ponadto wyodrębnia się 20  powiatów, 213 gmin, w których skład wchodzi  41 miast i aż 4116 miejscowości wiejskich.

Do największych aglomeracji województwa lubelskiego zalicza się Lublin, który jest jednocześnie stolica województwa i największym  ośrodkiem społeczno- kulturalnym. W Lublinie według przeprowadzonych statystyk jest zameldowanych 342 587 mieszkańców. Kolejne pod względem wielkości terytorium oraz liczby mieszkańców to Chełm (67 673 mieszkańców), Zamość (66 069 mieszkańców), Biała Podlaska (57 019 mieszkańców) oraz Puławy (48 781 mieszkańców).