Wizytator


Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 71870

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, - częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi obowiązkami, - reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, - urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • realizuje politykę oświatową państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, w tym realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego wynikające z przepisów ustaw: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, przepisów przejściowych, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych,
 • wykonuje - zgodnie z ustalonym harmonogramem – czynności związane z ewaluacją pracy szkoły,
 • przeprowadza w przydzielonych szkołach i placówkach oświatowych oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół w trybie kontroli planowych i doraźnych,
 • monitoruje pracę szkół i placówek w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa,
 • prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • przeprowadza postępowania kwalifikacyjne w zakresie awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego, a także bierze udział w postępowaniach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i kontraktowego,
 • rozpatruje skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkół i placówek w zakresie organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • udziela pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy pedagogicznej
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lubco najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość programów pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra komunikacja interpersonalna
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie