Wizytator


Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 126328

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, - częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi obowiązkami, - reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego, - urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • realizuje politykę oświatową państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, wykorzystując określone w prawie formy nadzoru,
 • przeprowadza kontrole w przydzielonych szkołach i placówkach oświatowych oraz podejmuje systematyczne działania wspomagające w celu podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oraz zapewnienia ich funcjonowania zgodnie z przepisami prawa,
 • analizuje wyniki nadzoru pedagogicznego i formułuje wnioski do dalszej pracy; wydaje zalecenia,
 • współpracuje z organami prowadzącymi szkoły i placówki w działaniach związanych z awansem zawodowym nauczycieli, a także poprzez wydawanie opinii w zakresie określonym przepisami prawa oświatowego, uzgadnianie ocen pracy dyrektorów oraz udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków kierowanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 • przeprowadza postępowania kwalifikacyjne dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz inne postępowania administracyjne, kończące się wydaniem postanowienia lub decyzji zgodnie z kpa,
 • prowadzi inne sprawy z zakresu zadań Delegatury opisane w Regulaminie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy pedagogicznej
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lubco najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość programów pakietu Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/ów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra komunikacja interpersonalna
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie