Strażnik Ochrony Mienia


Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Strażnik Ochrony Mienia
Miejsce pracy: Lublin

w Sekcji Ochrony, Monitoringu i Wewnętrznej Straży Porządkowej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
 • wykształcenie min. średnie,
 • minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres, spostrzegawczość,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność,
 • dobra kondycja fizyczna,
 • umiejętność szybkiego przyswajania informacji.
Dodatkowym atutem będą:
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • doświadczenie w obsłudze monitoringu.
Zakres zadań:
 • pełnienie służby w dniach i godzinach określonych harmonogramem pracy,
 • monitorowanie wszelkich sytuacji będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracowników, studentów a także w przypadku kradzieży lub dewastacji mienia Uczelni,
 • reagowanie w sytuacji uruchamiania systemów wspomagających ochronę,
 • obserwacja i obsługa systemu monitoringu telewizji dozorowej,
 • kontrola porządku i ruchu pojazdów poruszających się po terenie Uczelni,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad parkowania pojazdów na terenie parkingów Uczelni,
 • reagowanie w przypadkach naruszeń porządku i zabezpieczenia pomieszczeń,
 • podejmowanie działań niezbędnych w celu wykrywania zagrożeń lub osuwania ich skutków,
 • patrolowanie terenu oraz obiektów Uczelni w wyznaczonym Kampusie.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz personalny kandydata,
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie