Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 89722

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
-   krajowe  wyjazdy służbowe,
-   zagrożenie korupcją,
-   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, wyjazdy służbowe krajowe
-   oświetlenie naturalne i sztuczne,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


 


 

Zakres zadań

 • weryfikuje i opiniuje dokumenty kontraktowe mające wpływ na termin i wartość realizowanych zadań w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji dla potrzeb zespołu ds. zmian,
 • koordynuje działania związane z funkcjonowaniem zespołu ds. zmian,
 • sprawdza i weryfikuje przy współpracy z komórkami merytorycznymi Oddziału odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań,
 • bierze udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych celem właściwej realizacji kontraktu,
 • aktywnie uczestniczy wraz z Zespołem Kierownika Projektu w pracach zespołu ds. zmian, przedstawiając własne analizy i opnie,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali GDDKiA, a także z odpowiednimi komórkami w Oddziale w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji drogowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie roszczeń, warunków kontraktowych FIDIC, kosztorysowania i inżynierii wartości, obsługi programu Excel,
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich, technologii robót, przepisów KPA, warunków kontraktowych FIDIC,
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie