Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 87696

Warunki pracy


 • Praca jest wykonywana w pomieszczeniu Laboratorium i polega na samodzielnym dobraniu metody przygotowania i zbadania nadesłanych śladów/dowodów rzeczowych. Na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność związana z uczestniczeniem w oględzinach różnorodnych miejsc zdarzeń, poza siedzibą Laboratorium. Wymagane jest ciągłe podnoszenie umiejętności oraz doskonalenie wiedzy z zakresu genetyki sądowej zarówno w ramach nauki własnej jak i lokalnego doskonalenia zawodowego. Proces kształcenia w kierunku uzyskania uprawnień biegłego wymaga posiadania predyspozycji do pracy w tym charakterze min. niezbędna jest odporność na stres, opanowanie i łatwość komunikowania związana z wystąpieniami przed Sądem. W trakcie procesu kształcenia niezbędne są wyjazdy służbowe min. w celu odbycia praktyk specjalistycznych w innych laboratoriach kryminalistycznych oraz szkoleniach resortowych.

 • Stanowisko pracy jest zlokalizowane w obiekcie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73 na 4 piętrze. W budynku występują przeszkody architektoniczne w postaci schodów – brak windy i podjazdu. Laboratorium jest zlokalizowane na 3 i 4 piętrze, kondygnacje połączone są klatką schodową. Praca wymaga przemieszczania się po obu piętrach. Zadania realizowane na stanowisku wymagają posługiwania się odczynnikami chemicznymi, w tym również ujętymi w wykazie substancji niebezpiecznych. W trakcie pracy istnieje możliwość kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Praca przy monitorach ekranowych poniżej połowy ustawowego wymiaru czasu pracy. Na stanowisku nie występują uciążliwe warunki pracy. Zadania realizowane na stanowisku wymagają umiejętności obsługi narzędzi informatycznych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w tarkcie badań genetycznych, np. pipet automatycznych, cieplarek, sterylizatorów, wirówek, komór laminarnych, termocyklerów.

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentację pomocniczą wynikającą z realizowanych badań
 • wykonuje badania materiałów dowodowych i porównawczych w ramach ekspertyzy kryminalistycznej, pod nadzorem uprawnionego biegłego
 • prowadzi obsługę aparatury badawczej, pomocniczej i sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem
 • współpracuje z uprawnionymi organami w zakresie gromadzenia adekwatnego materiału dowodowego i porównawczego
 • uczestniczy w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe biotechnologia, biologia, mikrobiologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu biologii w szczególności genetyki
 • Umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Kreatywność, komunikatywność, wnikliwość i opanowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności manualne z zakresu technik laboratoryjnych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Podstawowa znajomość zagadnień techniki kryminalistycznej i prawa karnego procesowego
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie