Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 80592

Warunki pracy


 • Praca wykonywana jest w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przy ulicy Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Na stanowisku występuje również praca w terenie związana z wyjazdami do obiektów Policji garnizonu lubelskiego celem ustalenia zakresów niezbędnych do wykonania remontów. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Część zadań realizowana jest na zewnątrz budynku. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór inwestorski nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych
 • kompletuje dokumentację odbiorową niezbędną do powołania komisji odbioru robót oraz analizuje przedłożone przez wykonawcę faktury
 • koordynuje prace branżowe inspektorów nadzoru
 • pełni funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego lub remontowego, w tym koordynuje proces przygotowania, realizacji, oddania do użytkowania oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego / remontowego, a także bierze udział w czynnościach związanych z pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego poszczególnych specjalności i uprawnień, w przypadku powołania do sprawowania w/w funkcji w drodze decyzji przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów
 • opracowuje dokumentację przetargową, wycen inwestorskich, kosztorysów w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz bierze udział w opracowywaniu projektów umów, umów cywilno - prawnych i aneksów do zawartych umów na realizację zadań budowlanych
 • ustala z użytkownikami obiektów komend miejskich i powiatowych województwa lubelskiego zakresy remontów oraz modernizacji obiektów służbowych
 • opracowuje protokoły konieczności na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych, opracowuje protokoły odzysku materiałów przy udziale komisji oraz innych niezbędnych dokumentów
 • dokonuje przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w budownictwie na stanowiskach technicznych po uzyskaniu uprawnień budowlanych
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy budowlane, zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera (program Excel, programy do rysowania, na przykład AUTOCAD)
 • Umiejętność kosztorysowania robót konstrukcyjno – budowlanych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: w zakresie zamówień publicznych, w zakresie robót budowlanych
 • Przynależność do Izby Inżynierów
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie