Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 137234

Warunki pracy


 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku oraz dynamicznym - praca w terenie związana z wyjazdami do obiektów Policji garnizonu lubelskiego celem ustalenia zakresów niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała  z możliwością robienia przerw. Realizacja części zadań na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniach. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  Praca w budynku KWP w Lublinie, przy ulicy Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).

Zakres zadań

 • planuje oraz opracowuje projekty planów rzeczowo – finansowych zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do wykonania przez podmioty zewnętrzne w celu optymalnego rozłożenia w czasie wymaganych do wykonania zadań,
 • uzgadnia i na bieżąco aktualizuje oraz analizuje zapotrzebowania na roboty budowlane i ustala z użytkownikami obiektów KWP/KMP/KPP zakresy: budowy nowych obiektów, remontów oraz modernizacji obiektów służbowych,
 • opracowuje program inwestycji, w tym uzyskania warunków przyłączeniowych, pozwoleń i zgód właściwych organów, ustala zakres robót, współpracuje z poszczególnymi branżystami, ustala wartości zadania,
 • opracowuje dokumentację przetargową w tym wyceny inwestorskie, kosztorysy, opisy przedmiotu zamówienia, PFU lub STWiORB oraz bierze udział w opracowywaniu projektów umów, umów cywilno - prawnych i aneksów do zawartych umów na realizację zadań budowlanych,
 • weryfikuje dokumenty finansowe dotyczące zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, za zakup materiałów i usług w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie kompletności i poprawności dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych zgodnie z zawartą umową oraz uzgodnionym programem inwestycji,
 • weryfikuje dokumenty będące podstawą rozliczenia finansowego zadania oraz przygotowuje zestawienia do wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych),
 • opracowuje i aktualizuje w trakcie realizacji sprawozdania np. w zakresie Posterunków Policji, planowanych w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • dokonuje oceny pod względem technicznym obiektów i nieruchomości zaproponowanych do przejęcia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze branży budowlanej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Znajomość przepisów (i umiejętność ich stosowania) regulujących sprawy budowlane, zamówień publicznych, finansów publicznych, przepisów dotyczących BHP i ppoż.
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa komputera (środowisko MS Office, program Norma, WKI)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Praca lubelskie