Starszy specjalista


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133055

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


- praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


- praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,


- praca w systemie dwunastogodzinnym, zmianowym,


-  większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,


-  brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-  oznaczenia dla osób niewidomych,


-  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • zapewnia sprawność techniczną,
 • zabezpiecza nagrania z przyjętych zdarzeń /zgłoszeń na wniosek służb policji, sądów, prokuratur,
 • realizuje zadania z zakresu zarzadzania warstwą logiczną i fizyczną sieci LAN/WAN, ze szczególnym uwzględnieniem sieci teleinformatycznych w sieci OST112/ST CPR, opracowuje, nadzoruje i prowadzi na bieżąco dokumentacje techniczną odnośnie wykonywanej pracy, procedur oraz posiadanej infrastruktury,
 • podejmuje w ramach posiadanych uprawnień działania,
 • odpowiada za sprzęt elektroniczny i pomieszczenia serwerowni CPR,
 • nadzoruje, monitoruje oraz aktualizuje pakiety usług i systemów OST112/ST CPR,
 • sporządza do zatwierdzenia przez kierownika, harmonogram pracy obsługi technicznej CPR
 • przeprowadza szkolenia z zakresu systemów teleinformatycznych CPR oraz prowadzi rejestry udostępniania danych osobowych przez CPR oraz upoważnień przetwarzania danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku w obszarze informatyki
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • przeszkolenie - Administrator systemów teleinformatycznych opartych na systemach MS Windows Serwer, Linux, znajomość zarządzania sieciami LAN/WAN opartych o technologię CISCO, sieciowych protokołów TC/IP, Routing-u, VPN, umiejętność konfiguracji urządzeń LAN, znajomość relacji baz danych SQL MySQL, biegła znajomość pakietów biurowych MS Office, Libre Office, znajomość systemów operacyjnych Windows/Linux. Znajomość urządzeń do monitoringu CCTV i NV, znajomość technologii VoIP.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • znajomości sprzętu komputerowego oraz systemów teleinformatycznych i operacyjnych opartych na różnych platformach systemowych, analiza baz danych,
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia specjalistyczne z sieci Cisco, szkolenie z usługi MS Active Directory, technologii VPN, szkolenie z budowy oraz konfiguracji technologii struktury VoIP,
 • posiadanie certyfikowanych kursów na poziomie administratora sieci LAN/WAN, pożądane certyfikaty CCNA, Cisco, Ms Active Directory, certyfikat podsystemu zintegrowanej łączności DGT, znajomość budowy i konfiguracji konsoli dyspozytorskich DGT,
 • znajomość Active Directory, systemów wirtualizacji VMWare,VPN, znajomość systemu ePUAP, obiegu dokumentów.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie