Starszy referent


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 83831

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału i terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca na piętrze budynku, praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne – w budynku brak windy, ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Opracowanie i prowadzenie spraw kadrowych dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
 • Prowadzenie ewidencji: zwolnień lekarskich, delegacji służbowych, legitymacji służbowych, dodatków za wysługę lat i nagród jubileuszowych, urlopów wypoczynkowych, czasu pracy,
 • Sporządzanie sprawozdań związanych z zatrudnieniem
 • Dokonywanie zakupów
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Obsługa sekretariatu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracyjne, budownictwo, architektura
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Staż pracy min. 1 rok
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw: prawo pracy, prawo budowlane,, Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, o służbie cywilnej, zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Prawo jazdy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Doświadczenie w pracy administracyjnej
 • Znajomość procedur związanych z ustawą Prawo budowlane
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie