Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 87856

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, wyjazdy służbowe krajowe
-   oświetlenie naturalne i sztuczne,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi akta osobowe pracowników oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników,
 • Kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy oraz prowadzi ewidencję: czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych oraz innych nieobecności,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
 • Prowadzi sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną z zakresu zatrudnienia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń,
 • Prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników oddziału oraz ewidencję wydatków ponoszonych na realizację tego celu. Rozpoznaje, planuje i analizuje potrzeby szkoleniowe pracowników Oddziału oraz przygotowuje coroczny plan szkoleń,
 • Realizuje zadania związane z funduszem socjalnym,
 • Przyjmuje wnioski i wystawia skierowania do pomieszczeń socjalnych będących w dyspozycji Oddziału,
 • Prowadzi stosowne ewidencje wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw upoważnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel i Word,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i obsługi klienta,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi systemu SAP w zakresie modułu HR,
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie