Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 86792

Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • pod bieżącym nadzorem przełożonego prowadzi postępowania administracyjne,
 • obsługuje systemy komputerowe ,,POBYT", ,,SIS", ,,VIS", aplikację ,,Zatrudnianie cudzoziemców", Centralny Rejestr Wizowy, Centralny Rejestr Kart Polaka w zakresie prowadzonych spraw
 • pod bieżącym nadzorem przełożonego prowadzi postępowania w sprawach wpisywania zaproszeń do ewidencji zaproszeń,
 • wydaje cudzoziemcom zaświadczenia , karty pobytu i dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terytorium RP,
 • pod bieżącym nadzorem przełożonego prowadzi postępowania w sprawach obsługi obywateli UE i członków ich rodzin w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej
 • znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemacach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw czlonkowskich UE i członków ich rodzin oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kpa oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • znajomość języka, angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie