Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 84322

Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, zmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzi całodobowy monitoring sytuacji na terenie województwa, a w przypadku wystąpienia symptomów zagrożenia uruchamia procedury informowania, ostrzegania i alarmowania,
 • współpracuje z podmiotami ujętymi w siatce bezpieczeństwa województwa lubelskiego, analizuje i opracowuje otrzymane od nich informacje w zakresie wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania publicznego,
 • współpracuje z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
 • prowadzi elektroniczną wymianę informacji,
 • prowadzi i aktualizuje stronę internetową LUW w Lublinie w zakładce dotyczącej WCZK,
 • uczestniczy w ćwiczeniach i treningach z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia organizowanych przez wojewodę oraz inne służby szczebla krajowego i wojewódzkiego,
 • obsługuje System Niejawnej Poczty Rządowej ,,OPAL” (informacje o klauzuli ,, Zastrzeżone”) oraz pocztową skrzynkę elektroniczną e-PUAP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej
 • znajomość przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym oraz o Kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia obsługi telefonicznej interesantów,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne”,
 • znajomość ustaw regulujących działania służb, inspekcji i straży,
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie