Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 80836

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie Urzędu/możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Zakres zadań

 • sporządza w systemie płacowym listy płac z wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych należności wynikających ze stosunku pracy,
 • przygotowuje projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w LUW w Lublinie, dokonuje analiz wykonania funduszu płac według klasyfikacji budżetowej oraz źródeł finansowania,
 • prowadzi zbiorczą ewidencję czasu pracy pracowników Urzędu oraz sporządza sprawozdania w tym zakresie,
 • sporządza dla pracowników informację o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT 40, PIT-8AR, PIT-4R oraz terminowo składa je do urzędów skarbowych według właściwości,
 • sporządza miesięczne zapotrzebowania na środki budżetowe w ramach wypłat gotówkowych dla pracowników Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, Kodeks pracy, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość przepisów prawa wewnętrznego LUW w Lublinie,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie