Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 77362

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu,


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • współuczestniczy w opracowaniu projektów decyzji i postanowień w sprawach prowadzonych w trybie odwoławczym i w trybach szczególnych w zakresie prowadzenia i bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (w ramach wieloosobowego stanowiska),
 • współuczestniczy w rozpatrywaniu podań, interwencji, wniosków i skarg stron kierowanych do Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • współuczestniczy w kontroli działania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • współuczestniczy w udzielaniu odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, o kontroli administracji rządowej, Prawo przedsiębiorców, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie prawnicze, administracyjne lub wyższe geodezyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • pozytywne podejście do interesanta,
 • znajomość obsługi komputera i programów pakietu Microsoft Office, Libre Office oraz specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie