Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 74267

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych 2 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku i pomieszczeń (podjazdy, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości),


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym.

Zakres zadań

 • współuczestniczy w dokonywaniu oceny uchwał podjętych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji,
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie odpowiednich programów rządowych oraz uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie odpowiednich zadań rządowych,
 • współuczestniczy w prowadzeniu postępowań w zakresie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego z istotnym naruszeniem prawa, przygotowaniu projektów zawiadomień o wszczęciu postępowania i rozstrzygnięć nadzorczych,
 • współuczestniczy w uzgadnianiu projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
 • współuczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleni lokalizacji inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, o rewitalizacji, o ochronie krajobrazu, o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, prawo ochrony środowiska, o samorządzie gminnym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe architektoniczno-urbanistyczne,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność stosowania przepisów prawnych w praktyce,
 • umiejętność czytania map,
 • umiejętności redakcyjne,
 • umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie