Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 73670

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz częste kontakty z interesantami.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych 2 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • analizuje odwołania i zażalenia od orzeczeń starostów, przygotowuje projekty decyzji i postanowień,
 • analizuje i prowadzi postępowania oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych, wszczynanych na wniosek strony lub z urzędu,
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi na decyzje ostateczne, które następnie przekazywane są do sądu administracyjnego,
 • analizuje skargi i wnioski obywateli oraz przygotowuje projekty odpowiedzi,
 • dokonuje kontroli rejestrów wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przygotowuje projekty postanowień nakładających kary pieniężne na starostów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wyższe techniczno-budowlane lub prawno-administracyjne,
 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • doświadczenie zawodowe w administracji lub w budownictwie.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie