Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 47582

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
-praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
-praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,
-praca w systemie dwunastogodzinnych dyżurów, zmianowym w tym w godzinach nocnych,
-większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
-praca w niewielkich pokojach biurowych,
-występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Zakres zadań

 • prowadzenie całodobowego monitoringu sytuacji na terenie województwa, a w przypadku wystąpienia symptomów zagrożenia uruchamianie procedur informowania, ostrzegania i alarmowania,
 • współpracowanie z podmiotami ujętymi w siatce bezpieczeństwa województwa lubelskiego, analizowanie i opracowywanie otrzymanych od nich informacji w zakresie wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego,
 • współpracowanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
 • prowadzenie elektronicznej wymiany informacji,
 • prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce dotyczącej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • obsługiwanie Systemu Niejawnej Poczty Rządowej „OPAL” (informacje o klauzuli „Zastrzeżone”) oraz pocztowej skrzynki elektronicznej e-PUAP (poza godzinami pracy urzędu).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji,
 • znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej mającej na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • kreatywność,
 • umiejętność działania w sytuacji stresowej oraz komunikatywność w tym pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego zarządzania kryzysowego,
 • przeszkolenie z zakresu negocjacji,
 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia obsługi telefonicznej interesantów,
 • min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z obsługą telefoniczną interesantów lub w obszarze zarządzania kryzysowego,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • znajomość ustaw regulujących działania służb, inspekcji i straży,
 • znajomość Metodyki oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych ATP-45D.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie