Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 139442

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
 • praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,
 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,
 • praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
 • brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję korespondencji wpływającej i wysyła korespondencję wychodzącą z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu zapewnienia zgodnego z przepisami i terminowego zrealizowania zadań z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności,
 • prowadzi ewidencję posiedzeń składów orzekających i dokonuje rozliczeń wynagrodzeń orzeczników Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu realizacji wypłat wynagrodzeń za świadczoną pracę,
 • obsługuje osobiście i telefonicznie interesantów Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w celu udzielenia im informacji z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności,
 • współpracuje z sądami pracy i ubezpieczeń społecznych w celu rozpatrzenia odwołań wniesionych od orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • współpracuje z komórką organizacyjną Urzędu właściwą do spraw kadr, płac i budżetu w sprawach dotyczących budżetu Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu zapewnienia prawidłowego planowania wydatków i rozliczania budżetu Zespołu,
 • współpracuje z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celach sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o świadczeniu wspierającym, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe
 • Umiejętność dobrego komunikowania się
 • Doświadczenie zawodowe w administracji lub w pracy biurowej lub/i w obsłudze klienta
Praca lubelskie