Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 137081

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
 • praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
 • praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,
 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,
 • praca w niewielkich pokojach biurowych 2-osobowych,
 • brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy dotyczące funkcjonowania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Sprawdza stan gotowości magazynów wojewódzkich w terenie, monitoruje zapasy magazynowe;
 • planuje i przedkłada do akceptacji potrzeby w zakresie wydatkowania środków finansowych związanych z wojewódzkimi magazynami przeciwpowodziowymi (we współpracy ze stanowiskiem ds. finansów Wydziału). Prowadzi ewidencję wyposażenia wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;
 • przygotowuje ćwiczenia obrony cywilnej z zakresu ochrony przed powodziami;
 • planuje i przedkłada do akceptacji zakupy sprzętu i wyposażenia wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;
 • przygotowuje dokumentację i współuczestniczy w organizacji ewakuacji ludności w wypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze województwa;
 • opracowuje i przedkłada do akceptacji procedury użycia wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych na wypadek prowadzenia akcji ratunkowych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;
 • w przypadku wystąpienia akcji ratunkowych związanych z zagrożeniem powodzią lub wystąpieniem powodzi i usuwania jej skutków – realizuje zadania związane z udostępnieniem wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych;
 • weryfikuje wydatki inwestycyjne Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo wodne, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programów do prowadzenia gospodarki magazynowej
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów i rachunkowości
 • Umiejętność planowania
 • Umiejętność działania w sytuacji stresowej
 • Komunikatywność
Praca lubelskie