Starszy inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133383

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów); wyjazdy terenowe; udział w różnorodnych spotkaniach, szkoleniach. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz inne sprawy z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, w tym ochrony strefowej, celem zachowania zasobów przyrodniczych województwa lubelskiego i właściwego zarządzania populacjami gatunków chronionych.
 • Prowadzi sprawy dotyczące form ochrony przyrody, innych niż ochrona gatunkowa, a także innych zasobów i elementów przyrody, w tym inwazyjnych gatunków obcych, gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, celem ochrony zasobów przyrodniczych województwa lubelskiego.
 • Bierze udział w identyfikacji potrzeb ochrony, planowaniu oraz realizacji zadań związanych z czynną ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków, celem zachowania bioróżnorodności województwa lubelskiego, w tym wspomaga przygotowywania i realizację projektów finansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE.
 • Prowadzi sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań i postępowań administracyjnych, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody.
 • Współpracuje ze społeczeństwem, innymi instytucjami oraz organizacjami ekologicznymi celem podnoszenia skuteczności ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego województwa lubelskiego.
 • Gromadzi dane i informacje o zasobach przyrodniczych województwa lubelskiego, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody oraz innymi zasobami przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe - z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji, pracy biurowej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, biologii i ekologii gatunków chronionych, sposobów zabezpieczania różnych rodzajów mienia przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta gatunków chronionych;
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji RDOŚ;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ustawy o ochronie przyrody oraz jej aktów wykonawczych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz specyfiki przyrodniczej województwa lubelskiego;
 • asertywność i umiejętność argumentowania;
 • umiejętność zarówno analitycznego jak i syntetycznego myślenia;
 • wysoka umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • wysoka umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi programów GIS;
 • umiejętność obsługi odbiornika GPS.
 • prawo jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie