Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 132695

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


- praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


- praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,


- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-  większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,


-  praca w niewielkich pokojach biurowych,


-  brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-  brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • przyjmuje wnioski w sprawach: o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz o udzielenie zezwolenia typ A, B, C ,D, E, a także w sprawach: o przedłużenie wizy, o wydanie cudzoziemcom: polskiego dokumentu podróży, tymczasowego polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości oraz wymianę karty pobytu wraz z niezbędnymi załącznikami, uzasadniającymi ich wydanie, weryfikuje dane osobowe, potwierdza fakt okazania oryginału dokumentów na przyjętych kopiach, wręcza pouczenia w języku zrozumiałym dla strony postępowania administracyjnego,
 • rozpatruje wnioski oraz prowadzi postępowania administracyjne w sprawach: rejestracji zaproszeń, rejestracji pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, nabycia prawa do stałego pobytu przez obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa. Występuje do Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o opinie, wzywa do uzupełnienia dokumentów, przesłuchuje strony i świadków, prowadzi korespondencję z innymi organami i przygotowuje projekt uzasadnień decyzji w wyżej wymienionych sprawach. Przyjmuje wymagane załączniki do ww. wniosków wymienione w opracowanych spisach dokumentów, weryfikuje dane osobowe, potwierdza fakt okazania oryginału dokumentów na przyjętych kopiach, wręcza pouczenia w języku zrozumiałym dla strony postępowania administracyjnego,
 • udziela informacji z zakresu spraw cudzoziemców oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa informacji z zakresu legalizacji zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa na terytorium RP,
 • wykonuje pracę w archiwum oddziałowym, w tym zwłaszcza udostępnia akta postępowań administracyjnych uprawnionym organom na ich wniosek, prowadzi korespondencję z innymi organami, dokonuje archiwizacji akt postępowań administracyjnych zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • obsługuje system informatyczny POBYT, system informatyczny Schengen (SIS) system informacji wizowej (VIS) system Syriusz, poprzez wykorzystanie aplikacji „Zatrudnianie cudzoziemców”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, Kodeksu postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy,
 • znajomość rozporządzenia nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie lubelskim,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie komunikatywnym,
 • asertywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność negocjacji,
 • komunikatywność.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie