Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 132818

Warunki pracy

Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (poniżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych. Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Kancelarii Tajnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Lublinie na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów) oraz nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • przyjmuje, rejestruje, wydaje, udostępnia, egzekwuje zwrot, przekazuje, wysyła materiały niejawne znajdujące się na stanie obsługiwanych jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Lublinie, a także przechowuje materiały niejawne zapewniając im należytą ochronę i udostępnia je uprawnionym osobom,
 • weryfikuje dokumenty niejawne wytwarzane przez policjantów i pracowników obsługiwanych jednostek i komórek organizacyjnych od strony formalnej, nanosi adnotacje na materiałach w przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajności,
 • realizuje obrót przesyłek niejawnych pomiędzy Oddziałem Kancelarii Tajnej a Kancelarią Tajną (ogólną),
 • gromadzi przepisy niejawne przeznaczone dla obsługiwanych jednostek/komórek organizacyjnych oraz prowadzi i aktualizuje dzienniki przepisów, udostępnia i wydaje te przepisy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno- biurowej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego uprawniającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów dotyczących sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
 • Czytelne pismo odręczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, systematyczność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie