Starszy inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 130189

Warunki pracy

Praca wykonywana w budynku KPP w Puławach, przy ul. Wojska Polskiego 6, na parterze budynku. Realizacja zadań wymaga częstego kontaktu z interesantami z zewnątrz oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych KPP w Puławach. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej, są związane z obsługą urządzeń biurowych (telefon), prowadzeniem rozmów telefonicznych i bezpośrednich z interesantami. Praca wykonywana jest przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku zadania realizowane są samodzielnie, część pod presją czasu. Występują bardzo częste kontakty z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań

 • Obsługa Punktu Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Puławach celem zapewnienia sprawnej obsługi interesantów zewnętrznych.
 • Obsługa centrali telefonicznej Punktu Przyjęć Interesantów celem zapewnienia sprawnej obsługi interesantów zewnętrznych.
 • Prowadzenie ewidencji interesantów przebywających na terenie budynku Komendy Powiatowej Policji w Puławach celem zapewniania kontroli pobytu w budynku interesantów zewnętrznych.
 • Wydawanie identyfikatorów interesantom, nadzór nad ich zwrotem oraz ruchem interesantów po budynku jednostki Policji, celem zapewnienia kontroli pobytu w budynku interesantów zewnętrznych.
 • Wspomaganie służby dyżurnej w zakresie zadań kancelaryjno-biurowych oraz innych zadań pomocniczych, celem zapewnienia sprawnej realizacji zadań na stanowisku kierowania.
 • Zapoznawanie z przepisami, wytycznymi, dokumentacją służbową policjantów Wydziału Prewencji oraz archiwizacja materiałów wytworzonych w tymże Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji, w pracy kancelaryjno-biurowej
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętności interpersonalne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “POUFNE”
 • Obsługa aplikacji biurowych
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie