Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 130038

Warunki pracy


 • Praca odbywa się w budynku dwupiętrowym przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynku. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Stały kontakt i współpraca z innymi pracownikami komórek i jednostek Policji oraz z wykonawcami.
 • Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - (brak podjazdu przy wejściu, brak windy, nieprzystosowane sanitariaty). Obsługa urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

 • bilansuje zgłoszone potrzeby w zakresie drobnego sprzętu i materiałów działu kwaterunkowego dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego,
 • sporządza dokumentację do wszczęcia procedur przetargowych w zakresie drobnego sprzętu i materiałów działu kwaterunkowego dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego oraz bierze udział w pracach komisji przetargowej,
 • sporządza obciążenia miesięczne (w tym dokumenty rozchodowe) z poniesionych wydatków na zakup sprzętu i materiałów działu kwaterunkowego,
 • uczestniczy w naliczaniu normatywu zapasów magazynowych przydzielonego asortymentu, odpowiada za bieżące utrzymanie zapasów magazynowych, nadzoruje stałą rotację asortymentu,
 • sporządza pełną dokumentację dotyczącą zbywania, przeklasyfikowania / wybrakowania zużytego, przestarzałego technicznie i zbędnego sprzętu działu kwaterunkowego,
 • uczestniczy w opracowywaniu i sporządzaniu zbiorczych projektów planów materiałowo – finansowych oraz planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działu kwaterunkowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą dokumentów przychodowo - rozchodowych lub w pracy ewidencyjnej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość przepisów i umiejętność ich stosowania z zakresu prawa zamówień publicznych oraz służby cywilnej
 • Umiejętność: biegłej obsługi komputera – pakiet Office i Internet
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych, biegłego i dokładnego liczenia, analitycznego myślenia
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu norm należności działu kwaterunkowego (sprzęt i materiał)
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie