Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 126801

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


- praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


- praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,


- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-  większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,


-  praca w niewielkich pokojach biurowych,


-  brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-  brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • analizuje odwołania i zażalenia od decyzji organów I instancji, przygotowuje projekty decyzji i postanowień,
 • analizuje i prowadzi postępowania oraz przygotowuje projekty decyzji podejmowanych w trybach nadzwyczajnych, wszczynanych na wniosek strony i z urzędu,
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi na decyzje ostateczne, przekazuje do WSA akta sprawy,
 • analizuje skargi i wnioski obywateli i przygotowuje projekty odpowiedzi,
 • dokonuje kontroli rejestrów w systemie RWDZ - rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy oraz przygotowuje projekty postanowień nakłądających karę pieniężną na starostów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe na kierunku technik budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej,prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska, o gospodarce nieruchomościami, prawo wodne, o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo cywilne oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej, wiedza specjalistyczna z zakresu budownictwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie