Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 126020

Warunki pracy • Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (powyżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych. Praca jednozmianowa w dni robocze.
 • Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na III piętrze. Piętro III budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy).Zakres zadań

 • odbiera z Kancelarii Ogólnej przesyłki i przyjmuje przesyłki przesyłane pocztą elektroniczną z innych komórek/ jednostek Policji,
 • rejestruje w Systemie EZD wpływające do komórki i wysyłane korespondencje jawne (w tym przesyłane pocztą elektroniczną na: elektroniczną skrzynkę podawczą wydziału, imienną skrzynkę kierownictwa wydziału i prowadzących sprawy w wydziale) i przekazuje je kierownictwu do dekretacji,
 • przekazuje pracownikom korespondencję zgodnie z dekretacją przełożonego, przygotowuje i nadaje korespondencję w Ogniwie Poczty Specjalnej,
 • prowadzi obsługę organizacyjno–recepcyjną interesantów zewnętrznych i wewnętrznych (w tym obsługa urządzeń biurowych),
 • redaguje pisma na polecenie kierownika komórki, sporządza wykazy, tabele, zestawienia, itp.,
 • prowadzi dokumentację pracowniczą oraz związaną ze służbą policjantów,
 • składa do Wydziału Zaopatrzenia zapotrzebowanie na materiały biurowe i rozlicza przekazane materiały,
 • kompletuje oraz archiwizuje dokumenty przechowywane w sekretariacie wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy ze stosunku służby i pracy
 • Znajomość przepisów regulujących zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w KWP w Lublinie, OPP w Lublinie, SPKP w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Umiejętność komunikowania się, argumentowania oraz asertywność
 • Umiejętność działania pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet)
 • Wysoka kultura osobista
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z pracy biurowej i obsługi komputera (pakiet biurowy)
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie