Starszy inspektor zakładów górniczych


Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133480

Warunki pracy


 • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni 
 • trudne warunki pracy w terenie
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura)
 • nietypowe godziny pracy
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się w wyrobiskach
 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach
 • częste podróże do miejsc i rejonów objętych kontrolą, które są nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • praca administracyjno - biurowa
 • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedstawiciele przedsiębiorstw)   

Do budynku, w którym znajduje się siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ul. Magnoliowej oraz drugie od tyłu budynku.


Pomieszczenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie mieszczą się na drugim piętrze. Do pomieszczeń Urzędu prowadzą zamknięte drzwi wyposażone w domofon oraz systemy przywoławcze dla osób niepełnosprawnych.


Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi. Przy obu wejściach znajdują się podjazdy.


Wejście od ul. Magnoliowej prowadzi po schodach. Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia.


Wejście od tyłu budynku wyposażone w windę. Winda posiada przyciski z oznaczeniem w języku Braill’a. Kancelaria znajduje się po lewej stronie od wejścia


Na dziedzińcu wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, również wzdłuż ulicy Magnoliowej, przy której znajduje się obiekt, wyznaczone są trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.


W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).


Do budynku i na wszystkie jego piętra mogą wejść osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, a w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroluje sporządzanie i aktualizacje dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacja i przepisami.
 • Rozpatruje wnioski dotyczące: zaopiniowania projektów zagospodarowania złoża i dodatków do tych projektów, koncesji wydawanych przez starostę w zakresie sposobu prowadzenia ruchu oraz sposobu likwidacji zakładu górniczego, jak również wnioski dotyczące uzgadniania decyzji stwierdzającej wygaśnięcia koncesji wydanych przez starostę w aspekcie zakresu i sposobu likwidacji zakładu górniczego, w celu przygotowania stanowiska Dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty opinii dotyczących potencjalnego wpływu robót górniczych położonych w granicach terenu górniczego na nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, w celu przygotowania stanowiska Dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej oraz z uwzględnieniem tytułu prawnego do nieruchomości na których realizowana jest działalność górnicza, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geologiczne lub geofizyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w specjalności geologicznej: w ruchu zakładu górniczego lub w urzędach organów administracji geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego lub podmiotach wykonujących obsługę geologiczną.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego.
 • Znajomość Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego lub kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż kopalin.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie