Starszy informatyk


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/1233
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku: - prowadzi gospodarkę materiałową w zakresie sprzętu informatyki, zapewnia właściwą eksploatację, rotację, remonty i naprawy bieżące sprzętu teleinformatycznego, - administruje stroną internetową Wojskowej Komendy Uzupełnień, - administruje systemami teleinformatycznymi i informatycznymi funkcjonującymi w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, - zapewnienia prawidłowość funkcjonowania Komputerowo-Teleinformatycznego Systemu Alarmowania, - planuje potrzeby sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych oraz współpracuje z oddziałem gospodarczym w zakresie zaopatrywania w sprzęt informatyczny, a także materiały eksploatacyjne, - wykonuje dokumentację dotyczącą modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień, - prowadzi systematyczne kontrole eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz okresowe kontrole legalności użytkowanych programów komputerowych, - systematycznie aktualizuje programy antywirusowe w administrowanych systemach informatycznych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
Uprawnienia: znajomość Ms Office
Uprawnienia: Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych
Uprawnienia: Znajomośc konguracji i obsługi sieci teleinformatycznych
Uprawnienia: Znajomość systemów operacyjnych Windows, baz danych
Uprawnienia: Posaidanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajace do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego


Wymagania inne:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://wkuchelm.wp.mil.pl/u/starszy-informatyk78455.pdf .Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie 22-100 Chełm Ul. Koszarowa 1B. Ogłoszenie nr 78455 / 21.05.2021. Starszy Informatyk Do spraw: administrowania siecią teleinformatyczną w Komendzie .Czym będziesz się zajmować. Osoba na tym stanowisku: prowadzi gospodarkę materiałową w zakresie sprzętu informatyki, zapewnia właściwą eksploatację, rotację, remonty i naprawy bieżące sprzętu teleinformatycznego administruje stroną internetową Wojskowej Komendy Uzupełnień administruje systemami teleinformatycznymi i informatycznymi funkcjonującymi w Wojskowej Komendzie Uzupełnień zapewnienia prawidłowość funkcjonowania Komputerowo-Teleinformatycznego Systemu Alarmowania planuje potrzeby sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych oraz współpracuje z oddziałem gospodarczym w zakresie zaopatrywania w sprzęt informatyczny, a także materiały eksploatacyjne wykonuje dokumentację dotyczącą modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień prowadzi systematyczne kontrole eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz okresowe kontrole legalności użytkowanych programów komputerowych systematycznie aktualizuje programy antywirusowe w administrowanych systemach informatycznych. Kogo poszukujemy.Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne): - Wykształcenie: wyższe,- Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie łączności i informatyki,- Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,- Znajomość pakietu Oce, systemów operacyjnych Windows, baz danych,- Znajomośc konguracji i obsługi sieci teleinformatycznych,- Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych,- Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych,- Posiadanie obywatelstwa polskiego,- Korzystanie z pełni praw publicznych,- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):- Wykształcenie: wyższe informatyczne. Co oferujemy.Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy. Miejsce do odświeżenia się. Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu. Miejsce parkingowe na terenie urzędu. Donansowanie do wypoczynku pracowników.Dostępność.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.Warunki pracy.Prace administracyjno-biurowe wykonywane są w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku i wychodzenia na zewnątrz budynku. Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Możliwe wyjazdy służbowe. Odpowiedzialność materialna.Dodatkowe informacje.Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Złożone przez Ciebie dokumenty zwerykujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. W ofercie należy podać - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Planujemy następujące metody/techniki naboru: Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw. Sprawdzenie umiejętności obsługi komputera. Rozmowa kwalikacyjna. Pracę możesz rozpocząć od: 2021-06-14. Przewidywany czas zastępstwa do: 2022-12-31.Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):- CV i list motywacyjny,- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia. - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy. - Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji publicznych o klauzuli "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe): - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia. Aplikuj do: 31 maja 2021.W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie ul. Koszarowa 1 B 22-100 Chełm osobiście lub pocztą Dokumenty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie:NABÓR NA STANOWISKO- STARSZY INFORMATYK. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 261-161-353.Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2021 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. Przetwarzanie danych osobowych.Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie tel. 261-161-290. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 261-161-359. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5. 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też prolowane. Wzory oświadczeń:Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 540 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie