Stanowisko zastępcy dyrektora departamentuw departamencie inwestycji i rozwoju


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko zastępcy dyrektora departamentuw departamencie inwestycji i rozwoju
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/20/2010
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju związanych z kierowaniem pracami Departamentu, do których należą:1) nadzór i koordynowanie wykonania zadań należących do zakresu działania Departamentu określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm:a) w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Dróg,b) w zakresie działania Wydziału Projektów i Funduszy Europejskich,c) w zakresie działania Biura Zamówień Publicznych,2) zapewnienie dyscypliny pracy w Departamencie,3) opracowywanie kart opisu stanowisk dla pracowników, udzielanie urlopów, wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, karania, nagradzania, awansowania, ocenianie pracowników,4) oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zadań realizowanych przez Departament,5) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami i wnioskowanie o wydawanie upoważnień w tym zakresie podległym pracownikom,6) przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, a w szczególności: Statutu Urzędu Miasta Chełm, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm, procedury opracowania budżetu miasta, obiegu dowodów księgowych, Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Chełm, Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm,7) dokonywanie identyfikacji oceny ryzyka oraz ustalanie metody przeciwdziałania ryzyku występującego w trakcie działalności Departamentu,8) podpisywanie decyzji administracyjnych, postanowień i innych pism zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,9) dokonywanie samooceny kontroli zarządczej,10) poprawne przygotowanie spraw dla kierownictwa Urzędu Miasta Chełm,11) wyznaczanie zastępstw w Departamencie,12) sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa,13) przestrzeganie przepisów szczególnych regulujących sprawy realizowane przez Departament, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej,14) przestrzeganie ustalonego u Pracodawcy porządku,15) przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy informacji niejawnych przez podległych pracowników,16) przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów ppoż. oraz nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez podległych pracowników,17) dbanie o dobro Urzędu i ochrona jego mienia,18) w zakresie powierzonych spraw do obowiązków Zastępcy Dyrektora Departamentu należy w szczególności:a) terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich archiwizowanie zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,b) prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,c) wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem,19) w zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:a) współpraca z Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań, w tym przygotowywanie dowodów OT po zakończeniu ich realizacji,b) wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,20) w zakresie współpracy z innymi pracownikami Departamentu Inwestycji i Rozwoju a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:a) zastępowanie innych pracowników w czasie ich nieobecności,b) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,c) przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.Warunki pracy na stanowisku: 1) praca w systemie jednozmianowym, 2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku, 3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, 4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: budownictwo drogowe


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.1) Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo w zakresie dróg,6) co najmniej 4-letni staż pracy.2. Wymagania dodatkowe: 1) mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub drogowej i mostowej, 2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, 3) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, 4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, 5) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, 6) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, 7) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, 8) znajomość ustawy prawo budowlane, 9) znajomość ustawy o ruchu drogowym, 10) znajomość ustawy o drogach publicznych, 11) znajomość ustawy o finansach publicznych, 12) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, 13) samodzielność oraz samodyscyplina na stanowisku pracy, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, bardzo dobra organizacja pracy własnej, 14) biegła obsługa komputera, komunikatywność, kreatywność.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE: https://umchelm.bip.lubelskie.pl

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 8 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie