Stanowisko kierownika biura kontroli w urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko kierownika biura kontroli w urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2730
OBOWIĄZKI:
Sprawne kierowanie pracą biura.Nadzór, koordynacja i kontrola funkcjonalna wykonywania zadań należących do zakresu działania biura określonych w:- Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm,- szczegółowych zakresach działania.Sporządzanie planu kontroli na następny rok.Organizowanie i dokonywanie kontroli zarządczej komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta dla zapewnienia realizacji celów i zadańw sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy poprzez:a) badanie: - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,- skuteczności i efektywności działania,- wiarygodności sprawozdań,- ochrony zasobów,- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,- efektywności i skuteczności przepływu informacji,- zarządzania ryzykiem,b) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych,c) wskazanie sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w wystąpieniach pokontrolnych.Dokonywanie kontroli finansowo-księgowej w innych podmiotach dotowanych przez Miasto.Opracowywanie propozycji wystąpień pokontrolnych.Opracowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.Sporządzanie Sprawozdania z realizacji planu kontroli i wyników kontroli.Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Chełm informacji w zakresie kontroli.Prowadzenie kontroli realizacji przez Departamenty i jednostki organizacyjne Miasta zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, wydanych przez Prezydenta Miasta Chełm oraz organy kontroli zewnętrznej w zakresie kontroli gospodarki finansowo-księgowej.Prowadzenie rejestrów:- przeprowadzonych kontroli,- kontroli prowadzonych przez organy i jednostki zewnętrzne,- powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.Kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli.Prowadzenie zbioru planów kontroli oraz sprawozdań z planów kontroli realizowanych przez właściwe Departamenty merytoryczne.Współpraca z właściwymi Departamentami merytorycznymi w zakresie planowaniai przeprowadzania kontroli wynikających z realizowanych zadań.Opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek i przedkładanie ich Prezydentowi.Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w Departamentach i jednostkach organizacyjnych Miasta.Koordynowanie postępowania z dokumentami zewnętrznych organów kontrolii przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.Opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organówi jednostek zewnętrznych, dokonujących kontroli w Urzędzie na podstawie pisemnych materiałów sporządzanych przez kontrolowane jednostki organizacyjne Urzędu.Koordynowanie spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzyi finansowaniu terroryzmu.Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.Dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku występującemu w trakcie działalności operacyjnej biura.Koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie Miasta Chełmi w jednostkach organizacyjnych Miasta Chełm.Samokontrola na zajmowanym stanowisku pracy.Zapewnienie właściwego wykonywania zadań przez podległych pracowników. Zapewnienie dyscypliny pracy w biurze.Poprawne przygotowanie spraw dla kierownictwa Urzędu.Dokonywanie samooceny systemu kontroli zarządczej.Opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników.Oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zadań realizowanych przez biuro.Sporządzanie upoważnień do kontroli na podstawie składanych wniosków.Wyznaczenie pracownika zastępującego osobę wyznaczoną do koordynacji pracy Biura w czasie jego nieobecności z powodu urlopu, choroby lub innej przyczyny.Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.Przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, w szczególności- statut Miasta Chełm,- regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Chełm,- procedura opracowywania budżetu miasta,- instrukcja obiegu dowodów księgowych,- regulamin pracy.Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej i przepisów szczególnych regulujących sprawy załatwiane przez biuro.Przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy porządku.Przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy informacji niejawnych oraz danych ustawowo chronionych przez podległych pracowników.Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych oraz nadzór na przestrzeganiem tych przepisów i zasad przez podległych pracowników.Dbanie o dobro Urzędu i ochronę jego mienia.Dbanie o dobro i interes gminy.Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=11166 .Symbol oferty DOR-OP.2110.70.2021 Jednostka ogłaszająca Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia 2021-10-27 Termin składania dokumentów 2021-11-08 Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne, ekonomiczne lub pokrewneWymagania związane ze stanowiskiem Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,d) nieposzlakowana opinia,e) wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne,f) co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w księgowości, kontroli finansowej albo skarbowej lub na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem zespołami ludzkimi,g) stan zdrowia pozwalający na kierowanie Biurem. Wymagania dodatkowe:a) znajomość przepisów z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawyo pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawyo rachunkowości, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawozamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów,ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw,b) znajomość standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Finansów Nr 15, poz. 84),c) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,d) umiejętność samodzielnego, logicznego i analitycznego myślenia, planowania i sprawnej organizacji pracy, kreatywność,e) umiejętność wykrywania znaczących odchyleń wskazujących na nieprawidłowości, umiejętność przeprowadzania koniecznych badań do wypracowania ustaleń kontrolnych, jasnego i efektywnego przekazywania informacji, postępowania w kontaktach międzyludzkich, podejmowania odpowiednich działań podczas kontroli, stosowania wiedzy ogólnej czy przepisów prawa w sytuacjach mogących pojawić się podczas kontroli,f) wysoka kultura osobista.Zakres obowiązków Sprawne kierowanie pracą biura.Nadzór, koordynacja i kontrola funkcjonalna wykonywania zadań należących do zakresu działania biura określonych w:- Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm,- szczegółowych zakresach działania.Sporządzanie planu kontroli na następny rok.Organizowanie i dokonywanie kontroli zarządczej komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta dla zapewnienia realizacji celów i zadańw sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy poprzez:a) badanie: - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,- skuteczności i efektywności działania,- wiarygodności sprawozdań,- ochrony zasobów,- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,- efektywności i skuteczności przepływu informacji,- zarządzania ryzykiem,b) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych,c) wskazanie sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w wystąpieniach pokontrolnych.Dokonywanie kontroli finansowo-księgowej w innych podmiotach dotowanych przez Miasto.Opracowywanie propozycji wystąpień pokontrolnych.Opracowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.Sporządzanie Sprawozdania z realizacji planu kontroli i wyników kontroli.Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Chełm informacji w zakresie kontroli.Prowadzenie kontroli realizacji przez Departamenty i jednostki organizacyjne Miasta zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, wydanych przez Prezydenta Miasta Chełm oraz organy kontroli zewnętrznej w zakresie kontroli gospodarki finansowo-księgowej.Prowadzenie rejestrów:- przeprowadzonych kontroli,- kontroli prowadzonych przez organy i jednostki zewnętrzne,- powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.Kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli.Prowadzenie zbioru planów kontroli oraz sprawozdań z planów kontroli realizowanych przez właściwe Departamenty merytoryczne.Współpraca z właściwymi Departamentami merytorycznymi w zakresie planowaniai przeprowadzania kontroli wynikających z realizowanych zadań.Opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek i przedkładanie ich Prezydentowi.Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w Departamentach i jednostkach organizacyjnych Miasta.Koordynowanie postępowania z dokumentami zewnętrznych organów kontrolii przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.Opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organówi jednostek zewnętrznych, dokonujących kontroli w Urzędzie na podstawie pisemnych materiałów sporządzanych przez kontrolowane jednostki organizacyjne Urzędu.Koordynowanie spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzyi finansowaniu terroryzmu.Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.Dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku występującemu w trakcie działalności operacyjnej biura.Koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie Miasta Chełmi w jednostkach organizacyjnych Miasta Chełm.Samokontrola na zajmowanym stanowisku pracy.Zapewnienie właściwego wykonywania zadań przez podległych pracowników. Zapewnienie dyscypliny pracy w biurze.Poprawne przygotowanie spraw dla kierownictwa Urzędu.Dokonywanie samooceny systemu kontroli zarządczej.Opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników.Oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zadań realizowanych przez biuro.Sporządzanie upoważnień do kontroli na podstawie składanych wniosków.Wyznaczenie pracownika zastępującego osobę wyznaczoną do koordynacji pracy Biura w czasie jego nieobecności z powodu urlopu, choroby lub innej przyczyny.Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.Przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, w szczególności- statut Miasta Chełm,- regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Chełm,- procedura opracowywania budżetu miasta,- instrukcja obiegu dowodów księgowych,- regulamin pracy.Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej i przepisów szczególnych regulujących sprawy załatwiane przez biuro.Przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy porządku.Przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy informacji niejawnych oraz danych ustawowo chronionych przez podległych pracowników.Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych oraz nadzór na przestrzeganiem tych przepisów i zasad przez podległych pracowników.Dbanie o dobro Urzędu i ochronę jego mienia.Dbanie o dobro i interes gminy.Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników.Wymagane dokumenty 1. życiorys (CV),2. list motywacyjny,3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),6. kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzające wymagany staż pracy,7. referencje (kserokopia),8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,12. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.14. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Warunki pracy 1) praca w systemie jednozmianowym,2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 4,25 %.Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura Kontroli w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 08 listopada 2021 r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Biura Kontroli w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 27 października 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Uwagi W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Biura Kontroli w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 ogłoszonej dnia 27 października 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.). Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A). Przysługuje Pani/Panu prawo do:dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie