Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w wydziale wymiaru podatków i opłat w departamencie finansów w urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w wydziale wymiaru podatków i opłat w departamencie finansów w urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2405
OBOWIĄZKI:
dokonywanie osobom fizycznym wymiaru oraz zmian w wymiarze w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego za nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do karty opisu stanowiska, dokonywanie wymiaru, zmian w wymiarze w podatku od nieruchomości oraz analizy poprawności wymiaru podatku pozostałych nieruchomości połączonych z nieruchomością objętą zakresem czynności,dokonywanie wymiaru podatku dla podatników nabywających grunty stanowiące użytki rolne od podatników objętych zakresem. dokonywanie wymiaru podatku rolnego dla nowych podatników, których nazwisko rozpoczyna się od litery H do J, bieżąca aktualizacja danych w ewidencji podatkowej oraz prowadzenie akt podatników,terminowe egzekwowanie obowiązku składania przez podatników informacji, które są podstawą prawidłowego wymiaru podatku, dokonywanie analizy tych informacji pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,bieżąca realizacja zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków,terminowe i prawidłowe prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wyjaśniających i dowodowych,terminowe sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw podatkowych,zastępstwo w prowadzeniu postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego,uczestnictwo w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Chełmie, dokonywanie kontroli powszechności opodatkowania poprzez przeprowadzanie kontroli w terenie, będącej jednym z elementów kontroli zarządczej,terminowe i prawidłowe uzgadnianie po stronie wymiaru konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych obrotów kont szczegółowych z obrotami na koncie analitycznym, sporządzanie danych do celów sprawozdawczości, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno rachunkowym i merytorycznym,prawidłowe i terminowe archiwizowanie dokumentów,opisywanie wniosków w zakresie wydawanych zaświadczeń,przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz innych przepisów prawa podatkowego,przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat,terminowe sporządzanie miesięcznych rejestrów wymiarowych i korekt, ulg i zwolnień,załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie stanowiska pracy,stosowanie i przestrzeganie przepisów w sprawach dotyczących pomocy publicznej,samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków,dokonywanie samokontroli na stanowisku pracyochrona bazy danych w ewidencji podatkowej,przestrzeganie zasad tajemnicy skarbowej, wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników,przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności:a) regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm,b) instrukcji obiegu dowodów księgowych,c) regulaminu pracy,d) instrukcji kancelaryjnej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=11079 .Symbol oferty: DOR-OP.2110.58.2021 Jednostka ogłaszająca: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia: 2021-09-21 Termin składania dokumentów: 2021-10-03 Wymagane wykształcenie: wykształcenie: wyższeWymagania związane ze stanowiskiem Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie: wyższe. Wymagania dodatkowe:1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,4) znajomość przepisów prawa podatkowego,5) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,6) umiejętność stosowania przepisów prawa w dokonywaniu wymiaru podatków,7) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,8) znajomość obsługi systemów podatkowych,9) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość obsługi pakietów Office,10) umiejętność pracy z zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność i staranność, komunikatywność. Zakres obowiązków dokonywanie osobom fizycznym wymiaru oraz zmian w wymiarze w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego za nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do karty opisu stanowiska, dokonywanie wymiaru, zmian w wymiarze w podatku od nieruchomości oraz analizy poprawności wymiaru podatku pozostałych nieruchomości połączonych z nieruchomością objętą zakresem czynności,dokonywanie wymiaru podatku dla podatników nabywających grunty stanowiące użytki rolne od podatników objętych zakresem. dokonywanie wymiaru podatku rolnego dla nowych podatników, których nazwisko rozpoczyna się od litery H do J, bieżąca aktualizacja danych w ewidencji podatkowej oraz prowadzenie akt podatników,terminowe egzekwowanie obowiązku składania przez podatników informacji, które są podstawą prawidłowego wymiaru podatku, dokonywanie analizy tych informacji pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,bieżąca realizacja zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków,terminowe i prawidłowe prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wyjaśniających i dowodowych,terminowe sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw podatkowych,zastępstwo w prowadzeniu postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego,uczestnictwo w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Chełmie, dokonywanie kontroli powszechności opodatkowania poprzez przeprowadzanie kontroli w terenie, będącej jednym z elementów kontroli zarządczej,terminowe i prawidłowe uzgadnianie po stronie wymiaru konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych obrotów kont szczegółowych z obrotami na koncie analitycznym, sporządzanie danych do celów sprawozdawczości, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno rachunkowym i merytorycznym,prawidłowe i terminowe archiwizowanie dokumentów,opisywanie wniosków w zakresie wydawanych zaświadczeń,przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz innych przepisów prawa podatkowego,przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat,terminowe sporządzanie miesięcznych rejestrów wymiarowych i korekt, ulg i zwolnień,załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie stanowiska pracy,stosowanie i przestrzeganie przepisów w sprawach dotyczących pomocy publicznej,samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków,dokonywanie samokontroli na stanowisku pracyochrona bazy danych w ewidencji podatkowej,przestrzeganie zasad tajemnicy skarbowej, wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników,przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności:a) regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm,b) instrukcji obiegu dowodów księgowych,c) regulaminu pracy,d) instrukcji kancelaryjnej.Wymagane dokumenty życiorys (CV),list motywacyjny,kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń,kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia), referencje (kserokopia),oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem. Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych.Warunki pracy 1) praca w systemie dwuzmianowym,2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 4,05 %.Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat w Departamencie Finansów w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 3 października 2021 roku.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat w Departamencie Finansów w Urzędzie Miasta Chełm, ogłoszonej dnia 21 września 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). Uwagi KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat w Departamencie Finansów w Urzędzie Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 ogłoszonej dnia 21 września 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.). Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A). Przysługuje Pani/Panu prawo do:dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniuInformujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie