Stanowisko ds. remontów publicznego zasobu mieszkaniowego miasta chełmw wydziale nieruchomości w departamencie architektury, geodezji i inwestycjiw urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. remontów publicznego zasobu mieszkaniowego miasta chełmw wydziale nieruchomości w departamencie architektury, geodezji i inwestycjiw urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/0839
OBOWIĄZKI:
1.Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez najemców w zakresie prac remontowych w zajmowanych przez nich lokalach.2.Dokonywanie wizji lokalnej w terenie celem ustalenia stanu technicznego poszczególnych elementów budynków i kwalifikowanie do remontów.3.Planowanie remontów kapitalnych i bieżących budynków stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.4.Opracowywanie planów remontu.5.Przygotowanie materiałów na przetargi na roboty budowlano remontowe w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych: przedmiarowanie wytypowanych elementów budynku, opracowanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wydawanie dokumentów przetargowych oferentom, sporządzanie umów z wybranymi wykonawcami, udział w komisji przetargowej.6.Nadzorowanie robót remontowo budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.7.Nadzór nad zarządcą publicznego zasobu mieszkaniowego miasta Chełm w zakresie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych budynku.8.Dokonywanie w tym również z udziałem zarządcy publicznego zasobu mieszkaniowego miasta Chełm przeglądów technicznych budynków wymaganych przepisami Prawa budowlanego.9.Współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie oceny stanu technicznego budynków wchodzących w skłąd publicznego zasobu mieszkaniowego miasta Chełm.10.Sporządzanie analiz wykorzystania środków finansowych na remonty publicznego zasobu mieszkaniowego miasta.11.Współudział przy sporządzaniu sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień publicznych, sprawozdań wewnętrznych oraz GUS.12.Współpraca w zakresie sporządzania wieloletnich programów gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym miasta Chełm.13.Współdziałanie przy ustalaniu sposobu zarządzania lokalami i budynkami stanowiącymi publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.14.Współdziałanie z Radami Osiedlowymi w zakresie utrzymania w należytym stanie techniczno-porządkowym budynków mieszkalnych i użytkowych.15.Dokonywanie kontroli w zakresie remontów budynków i lokali stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm jako jednego z mechanizmów kontroli zarządczej.16.Samokontrola na stanowisku pracy.17.Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.4) Warunki pracy na stanowisku: 1) praca w systemie jednozmianowym, 2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku, 3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, 4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 5,25 %.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane


Wymagania inne:

1)Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie: średnie budowlane lub wyższe budowlane,6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.2) Wymagania dodatkowe:1) mile widziane ukończone studia podyplomowe lub szkolenia w zakresie administracji publicznej,2) mile widziane doświadczenie pracy w budownictwie,3) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,4) umiejętność oceny stanu technicznego budynku i elementów budynku oraz prawidłowości wykonania prac remontowo - budowlanych, kwalifikowanie robót do remontu,5) umiejętność nadzorowania prac remontowo - budowlanych,6) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,7) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,8) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,9) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,10) znajomość ustawy prawo budowlane,11) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,12) znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,13) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość obsługi pakietów Office,14) bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodyscyplina na stanowisku pracy,15) umiejętność pracy w zespole, sumienność, staranność wysoka kultura osobista oraz komunikatywność.Konkursowa oferta pracy. Pełna treść ogłoszenia na srtronie internetowej https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10613

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie