Stanowisko ds. rachunkowości usług wspólnych jednostek oświatowych w wydziale usług wspólnych dla jednostek oświatowych w departamencie oświaty w urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. rachunkowości usług wspólnych jednostek oświatowych w wydziale usług wspólnych dla jednostek oświatowych w departamencie oświaty w urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2797
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Prowadzenie całości rachunkowości, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w placówkach oświatowych,Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych i prowadzenie ewidencji, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów.Prowadzenie rachunkowości i rozliczanie zadań realizowanych przez jednostki obsługiwane ze środków dotacji budżetu państwa oraz środków zewnętrznych.Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.Prowadzenie korespondencji i dokumentacji w zakresie spraw finansowo-księgowych.Współpraca z bankiem w zakresie obsługi rachunków bankowych.Podpisywanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur związanych z obsługą placówek.Dekretowanie dokumentów, rachunków i faktur z przedszkoli.Samokontrola na stanowisku pracy.Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych.Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez Dyrektora.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=11201 .Symbol oferty: DOR-OP.2110.73.2021.Jednostka ogłaszająca: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm.Data ogłoszenia: 2021-11-10.Termin składania dokumentów: 2021-11-21.Wymagane wykształcenie: wykształcenie średnie.Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia4) publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,5) nieposzlakowana opinia,6) wykształcenie średnie. 2. Wymagania dodatkowe:1) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub ekonomia lub prawo lub zarządzanie i marketing lub politologia,2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz powiatowym,3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,4) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, 5) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,6) znajomości ustawy o finansach publicznych,7) znajomość ustawy o rachunkowości,8) umiejętność interpretacji przepisów prawa,9) znajomość obsługi systemów finansowo-księgowych,10) umiejętność obsługi komputera pakietów MS Office oraz urządzeń biurowych,11) umiejętność pracy w zespole oraz strategicznego myślenia, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy własnej , lojalność, zdyscyplinowanie. Zakres obowiązków Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Prowadzenie całości rachunkowości, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w placówkach oświatowych,Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych i prowadzenie ewidencji, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów.Prowadzenie rachunkowości i rozliczanie zadań realizowanych przez jednostki obsługiwane ze środków dotacji budżetu państwa oraz środków zewnętrznych.Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.Prowadzenie korespondencji i dokumentacji w zakresie spraw finansowo-księgowych.Współpraca z bankiem w zakresie obsługi rachunków bankowych.Podpisywanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur związanych z obsługą placówek.Dekretowanie dokumentów, rachunków i faktur z przedszkoli.Samokontrola na stanowisku pracy.Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych.Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez Dyrektora.Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty aplikacyjne:1) życiorys (CV),2) list motywacyjny,3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom),4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń,6) referencje (kserokopia opcjonalnie),7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,10) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),12) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem. Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Warunki pracy Warunki pracy na stanowisku:praca w systemie jednozmianowym,praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 4,77%.Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. rachunkowości usług wspólnych jednostek oświatowych w Wydziale Usług wspólnych dla Jednostek Oświatowych w Departamencie Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 21 listopada 2021 r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. rachunkowości usług wspólnych jednostek oświatowych w Wydziale Usług Wspólnych dla Jednostek Oświatowych w Departamencie Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 10 listopada 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).Uwagi KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. rachunkowości usług wspólnych jednostek oświatowych w Wydziale Usług Wspólnych dla Jednostek Oświatowych w Departamencie Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia listopada 2021 r., prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.). Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A). Przysługuje Pani/Panu prawo do:dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie