Stanowisko ds. planowania, zmian i wykonywania budżetu w departamencie budżetu


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. planowania, zmian i wykonywania budżetu w departamencie budżetu
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/0283
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Chełm.2. Przygotowywanie zarządzenia w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy.3. Przygotowywanie i kompletowanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.4. Sporządzanie projektu budżetu wraz z częścią opisową załącznika wydatków, wykazu inwestycji miasta Chełm, przedsięwzięć, Budżetu Obywatelskiego w oparciu o otrzymane materiały z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm oraz jednostek organizacyjnych.5. Sporządzanie projektu wieloletniej prognozy finansowej w oparciu o otrzymane materiały z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm oraz jednostek organizacyjnych.6. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach:- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,- planu finansowego Urzędu Miasta, - planu finansowego dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,- wysokości ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych miasta Chełm oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,oraz projektów zarządzeń zmieniających.7. Przygotowywanie projektów zarządzeń oraz projektów uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.8. Dokonywanie zmian budżetu w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm i jednostkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem.9. Dokonywanie zmian wieloletniej prognozy finansowej - załącznika wykazu przedsięwzięć do WPF, zgodnie z otrzymanymi materiałami.10. Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu miasta wraz z częścią opisową i niezbędnymi załącznikami oraz materiałami na poszczególne Komisje Rady Miasta.11. Przygotowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.12. Przygotowanie informacji o stanie mienia jednostki jednostki terytorialnego.13. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Chełm w zakresie realizacji zadań budżetowych.14. Nadzór nad realizacją budżetu. 15. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Departamentu Budżetu.16. Samokontrola na stanowisku pracy.17. Kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentów zgodniez obowiązującymi przepisami.18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: ekonomiczne, finansowe, administracyjne, matematyczno-informatyczne


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10492Symbol oferty: WOA-I.2110.6.2021 Jednostka ogłaszająca: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia: 2021-02-04 Termin składania dokumentów: 2021-02-15 Wymagane wykształcenie: wykształcenie: wyższe ekonomiczne, finansowe, administracyjne, matematyczno-informatyczne.Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie: wyższe ekonomiczne, finansowe, administracyjne, matematyczno-informatyczne.2. Wymagania dodatkowe:1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, 5) znajomość przepisów z zakresu budżetu i sprawozdawczości budżetowej w gminach,6) umiejętność wykrywania nieprawidłowości w przedłożonych materiałach planistycznych i jego zmianach,7) umiejętność podejmowania odpowiednich działań w czasie planowania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej i dokonywania zmian,8) umiejętność stosowania klasyfikacji budżetowej do pozyskiwanych dochodów i planowanych zadań po stronie wydatków,9) umiejętność obsługi systemu komputerowego OTAGO (PLBUD, FKPLAN), BeSTi@, 10) umiejętność stosowania wiedzy ogólnej czy przepisów prawa w sytuacjach mogących pojawić się podczas planowania budżetu bądź dokonywania jego zmian.Zakres obowiązków Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Chełm.2. Przygotowywanie zarządzenia w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy.3. Przygotowywanie i kompletowanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.4. Sporządzanie projektu budżetu wraz z częścią opisową załącznika wydatków, wykazu inwestycji miasta Chełm, przedsięwzięć, Budżetu Obywatelskiego w oparciu o otrzymane materiały z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm oraz jednostek organizacyjnych.5. Sporządzanie projektu wieloletniej prognozy finansowej w oparciu o otrzymane materiały z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm oraz jednostek organizacyjnych.6. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach:- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,- planu finansowego Urzędu Miasta, - planu finansowego dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,- wysokości ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych miasta Chełm oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,oraz projektów zarządzeń zmieniających.7. Przygotowywanie projektów zarządzeń oraz projektów uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.8. Dokonywanie zmian budżetu w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm i jednostkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem.9. Dokonywanie zmian wieloletniej prognozy finansowej - załącznika wykazu przedsięwzięć do WPF, zgodnie z otrzymanymi materiałami.10. Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu miasta wraz z częścią opisową i niezbędnymi załącznikami oraz materiałami na poszczególne Komisje Rady Miasta.11. Przygotowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.12. Przygotowanie informacji o stanie mienia jednostki jednostki terytorialnego.13. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Chełm w zakresie realizacji zadań budżetowych.14. Nadzór nad realizacją budżetu. 15. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Departamentu Budżetu.16. Samokontrola na stanowisku pracy.17. Kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentów zgodniez obowiązującymi przepisami.18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty aplikacyjne:życiorys (CV),list motywacyjny,kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia), referencje (kserokopia) - opcjonalnie,oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem. Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania, zmian i wykonywania budżetu w Departamencie Budżetu w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. planowania, zmian wykonywania budżetu w Departamencie Budżetu w Urzędzie Miasta Chełm, ogłoszonej dnia 4 lutego 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).Warunki pracy Warunki pracy na stanowisku:1) praca w systemie jednozmianowym,2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 5,27 % .Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania, zmian i wykonywania budżetu w Departamencie Budżetu w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Uwagi KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. planowania, zmian i wykonywania budżetu w Urzędzie Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 ogłoszonej dnia 4 lutego 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.). Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A). Przysługuje Pani/Panu prawo do:dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie