Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczościw wydziale inwestycji w departamencie architektury, geodezji i inwestycjiw urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczościw wydziale inwestycji w departamencie architektury, geodezji i inwestycjiw urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/0840
OBOWIĄZKI:
1. W zakresie planowania i realizacji budżetu Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji;:1) nadzór nad realizacją budżetu Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji; Urzędu Miasta Chełm, bieżące jego monitorowanie i sporządzanie zestawień oraz informacji z jego realizacji wg dyspozycji Dyrektora Departamentu Architektury, Geodezjii Inwestycji;2) przygotowywanie danych do projektu uchwały budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez departament;3) przedkładanie propozycji zmian zgłaszanych do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm lub innych materiałów planistycznych i sprawozdawczych;4) sporządzanie informacji i sprawozdań (w tym sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania z WPF) dla potrzeb Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji; UM Chełm i innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm, organów kontroli, GUSi innych;5) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w budżecie departamentu;6) sprawdzanie rachunków i faktur pod względem kompletności i zgodności z założeniami przyjętymi do budżetu;7) bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty w zakresie zadań Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji; a w szczególności sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym;8) bieżące prowadzenie ewidencji zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków;9) planowanie i nadzór nad realizacją planu zamówień publicznych w zakresie Departamentu Geodezji, Architektury i Inwestycji;10) przedkładanie propozycji zmian dotyczących planu zamówień publicznych;11) sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych przez Departament zamówień publicznych;12) zapewnienie zgodności planu zamówień publicznych z budżetem departamentu.2. W zakresie powierzonych spraw:1) terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.2) prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodniez obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,3) wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.3. W zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:1)współpraca z Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań, w tym przygotowywania dowodów OT po zakończeniu ich realizacji,2) ścisła współpraca z Wydziałem Wydział Projektów i Strategii poprzez przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,3) wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniuz bezpośrednim przełożonym.4. W zakresie współpracy w Wydziale Inwestycji oraz w stosunku do pracowników Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:1) zastępowanie innych pracowników Wydziału Inwestycji w czasie ich nieobecności,2) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,3) przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.4) Warunki pracy na stanowisku: 1) praca w systemie jednozmianowym, 2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku, 3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, 4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 5,25 %.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne


Wymagania inne:

1)Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie: średnie ekonomiczne,6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.2) Wymagania dodatkowe:1) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub rachunkowość lub wyższe oraz podyplomowe na kierunku ekonomia lub finanse lub finanse i rachunkowość,2) mile widziany staż pracy w sektorze finansów publicznych,3) znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych (tj. znajomość ustawy: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych o podatkach i opłatach lokalnych, ordynacja podatkowa, o podatku od towarów i usług, znajomość aktów wykonawczych do powyższych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej),4) znajomość ustawy o rachunkowości, przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej,5) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, 6) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, 7) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, 8) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, 9) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, 10) biegła obsługa komputera, pakietów biurowych i urządzeń peryferyjnych, znajomość obsługi pakietów Office,11) umiejętności interpersonalne, w tym: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, wysoka kultura osobista, adaptacja społeczna, zdolności analityczne, odporność na stres.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10614

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie