Stanowisko ds. opracowania koncepcji i realizacji inwestycji w wydziale inwestycji w departamencie architektury, geodezji i inwestycji


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. opracowania koncepcji i realizacji inwestycji w wydziale inwestycji w departamencie architektury, geodezji i inwestycji
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2738
OBOWIĄZKI:
Do obowiązków Pracownika ds. opracowania koncepcji i realizacji inwestycji należy:Przygotowanie oraz nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego zadań realizowanych przez Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanymi warunkami, opiniami i uzgodnieniami, a w szczególności:1)przygotowanie wizualizacji realizowanych inwestycji w tym w szczególności obiektów kubaturowych oraz terenów zieleni miejskiej,2)pozyskiwanie danych wyjściowych, opinii, uzgodnień, warunków oraz decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji i prawidłowego zakończenia procesu inwestycyjnego, 3)kontrola zgodności i prawidłowości realizacji robót budowlanych/ usług lub dostaw z ofertą wykonawcy i zawartą umową na wykonanie robót budowlanych/usług lub dostaw,4)czynny udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,5)rozliczenie zawartych umów pod względem rzeczowym i finansowym, 6)czynny udział w naradach koordynacyjnych, działając jako upoważniony przedstawiciel Zamawiającego,7)sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów, przedkładanych przez wykonawców,8)przygotowywanie propozycji korespondencji lub wystąpień Zamawiającego do wykonawców w prowadzonych sprawach,9)informowanie przełożonego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz należytą jakość realizowanej umowy a także rekomendowanie działań zaradczych lub naprawczych.2. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski Komisji Rady Miasta, Przewodniczących Rad Osiedli i mieszkańców miasta dotyczące realizacji zadań Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm.3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.4. W zakresie udzielania zamówień publicznych:1)przygotowywanie, prowadzenie postępowań oraz odbiór zamówień na roboty, dostawy i usługi o wartości do 30 tys. euro zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Miasta Chełm, 2)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,3)sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,4)przygotowywanie istotnych postanowień umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi,5)przygotowywanie propozycji warunków udziału wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,6)redagowanie wyjaśnień do zapytań wykonawców, złożonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczących zagadnień merytorycznych prowadzonej sprawy,7)udział w pracach komisji przetargowych oraz rekomendowanie wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniach do 30 tys. Euro.5. W zakresie planowania budżetu Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji:1)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2)przedkładanie propozycji części opisowej zadań inwestycyjnych, zgłaszanych do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm lub innych materiałów planistycznych i sprawozdawczych.6. W zakresie powierzonych spraw:1) terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,2) prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,3) wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.7. W zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:1) współpraca z Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań, w tym przygotowywania dowodów OT po zakończeniu ich realizacji,2) ścisła współpraca z Departamentem Projektów i Strategii poprzez przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,3) realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy pomocowych, dotacji celowych i innych,4) współpraca z Departamentem Organizacyjnym w zakresie ubezpieczenia wykonywanych i oddanych do użytku inwestycji miejskich,5) wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.8. W zakresie współpracy z Wydziałem Dróg i Transportu oraz w stosunku do pracowników Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:1) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,2) przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak, kierunek: technik budownictwa lub technik drogownictwa
Uprawnienia: znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=11175 .Symbol oferty DOR-OP.2110.71.2021 Jednostka ogłaszająca Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia 2021-10-29 Termin składania dokumentów 2021-11-10 Wymagane wykształcenie Średnie technik budownictwa lub średnie technik drogownictwa lub wyższe techniczne na kierunku architektura lub wyższe na kierunku budownictwo lub budownictwo w zakresie dróg.Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie: średnie technik budownictwa lub średnie technik drogownictwa lub wyższe techniczne na kierunku architektura lub wyższe na kierunku budownictwo lub budownictwo w zakresie dróg. 2. Wymagania dodatkowe:1) mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub z ograniczeniami lub uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub z ograniczeniami,2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz powiatowym,3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,4) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,5) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,6) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, 7) znajomość ustawy prawo budowlane,8) znajomość ustawy o drogach publicznych,9) znajomość ustawy o finansach publicznych,10) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,11) znajomość obowiązujących norm i branżowych warunków technicznych,12) znajomość oprogramowania graficznego,13) umiejętność przygotowania wizualizacji 3D obiektów kubaturowych i terenów zieleni miejskiej, 14) umiejętność kosztorysowania i kalkulacji ceny,15) umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych,16) umiejętność pracy w zespole, samodyscyplina na stanowisku pracy, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy własnej , lojalność, komunikatywnośćZakres obowiązków Do obowiązków Pracownika ds. opracowania koncepcji i realizacji inwestycji należy:Przygotowanie oraz nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego zadań realizowanych przez Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanymi warunkami, opiniami i uzgodnieniami, a w szczególności:1)przygotowanie wizualizacji realizowanych inwestycji w tym w szczególności obiektów kubaturowych oraz terenów zieleni miejskiej,2)pozyskiwanie danych wyjściowych, opinii, uzgodnień, warunków oraz decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji i prawidłowego zakończenia procesu inwestycyjnego, 3)kontrola zgodności i prawidłowości realizacji robót budowlanych/ usług lub dostaw z ofertą wykonawcy i zawartą umową na wykonanie robót budowlanych/usług lub dostaw,4)czynny udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,5)rozliczenie zawartych umów pod względem rzeczowym i finansowym, 6)czynny udział w naradach koordynacyjnych, działając jako upoważniony przedstawiciel Zamawiającego,7)sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów, przedkładanych przez wykonawców,8)przygotowywanie propozycji korespondencji lub wystąpień Zamawiającego do wykonawców w prowadzonych sprawach,9)informowanie przełożonego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz należytą jakość realizowanej umowy a także rekomendowanie działań zaradczych lub naprawczych.2. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski Komisji Rady Miasta, Przewodniczących Rad Osiedli i mieszkańców miasta dotyczące realizacji zadań Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm.3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.4. W zakresie udzielania zamówień publicznych:1)przygotowywanie, prowadzenie postępowań oraz odbiór zamówień na roboty, dostawy i usługi o wartości do 30 tys. euro zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Miasta Chełm, 2)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,3)sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,4)przygotowywanie istotnych postanowień umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi,5)przygotowywanie propozycji warunków udziału wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,6)redagowanie wyjaśnień do zapytań wykonawców, złożonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczących zagadnień merytorycznych prowadzonej sprawy,7)udział w pracach komisji przetargowych oraz rekomendowanie wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniach do 30 tys. Euro.5. W zakresie planowania budżetu Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji:1)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2)przedkładanie propozycji części opisowej zadań inwestycyjnych, zgłaszanych do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm lub innych materiałów planistycznych i sprawozdawczych.6. W zakresie powierzonych spraw:1) terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,2) prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,3) wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.7. W zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:1) współpraca z Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań, w tym przygotowywania dowodów OT po zakończeniu ich realizacji,2) ścisła współpraca z Departamentem Projektów i Strategii poprzez przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,3) realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy pomocowych, dotacji celowych i innych,4) współpraca z Departamentem Organizacyjnym w zakresie ubezpieczenia wykonywanych i oddanych do użytku inwestycji miejskich,5) wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.8. W zakresie współpracy z Wydziałem Dróg i Transportu oraz w stosunku do pracowników Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:1) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,2) przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.Wymagane dokumenty życiorys (CV),list motywacyjny,kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom), świadectwo ukończenia szkoły średniej,kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń,referencje (kserokopia),oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem. Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych.Warunki pracy 1) praca w systemie jednozmianowym,2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 4,25 %.Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. opracowania koncepcji i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji w Departamencie Architektury, Geodezji i Inwestycji w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 w terminie do dnia 10 listopada 2021 r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. opracowania koncepcji i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji w Departamencie Architektury, Geodezji i Inwestycji w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 ogłoszonej dnia 29 października 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).Uwagi KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. opracowania koncepcji i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji w Departamencie Architektury, Geodezji i Inwestycji w Urzędzie Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 ogłoszonej dnia 29 października 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.). Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A). Przysługuje Pani/Panu prawo do:dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniuInformujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie