Stanowisko ds. obsługi rady miasta i jej organów w biurze rady miasta w urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. obsługi rady miasta i jej organów w biurze rady miasta w urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2171
OBOWIĄZKI:
I. W zakresie obsługi Rady Miasta:dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz osobom zaproszonym zawiadomień o sesji wraz z projektami uchwał i innymi materiałami systemem eSesja lub e-mailem,przekazywanie Prezydentowi przed sesją, opinii i wniosków Komisji Rady o przedkładanych projektach uchwał i innych materiałach,sporządzanie informacji Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji na sesję Rady Miasta, sporządzanie protokołów z przebiegu obrad sesji Rady oraz ich udostępnianie,prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty,przekazywanie uchwał : Prezydentowi Miasta, Chełmskiej Bibliotece Publicznej, w ramach nadzoru do Wojewody Lubelskiego a w zakresie spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,rejestracja podjętych uchwał Rady Miasta,rejestracja interpelacji, zapytań i wniosków radnych i przekazywanie do Prezydenta Miasta, celem otrzymania odpowiedzi oraz publikacja ich treści i odpowiedzi w Biuletynie Informacji Publicznej,organizowanie stałych dyżurów radnych, spotkań radnych z wyborcami oraz obsługa techniczna tych spotkań,przygotowywanie wyciągów z obrad, wniosków, stanowisk oraz ich przekazywanie odpowiednim organom wraz z nadzorowaniem ich realizacji,obsługa merytoryczna i techniczna Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Chełm do spraw oświaty,II. W zakresie obsługi komisji: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej, Oświaty, Kultury i Sportu, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Skarg, Wniosków i Petycji.Wysyłanie radnym i Prezydentowi Miasta zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji systemem eSesja bądź e-mailem,protokołowanie posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z posiedzeń, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom a także nadzorowanie ich realizacji oraz ewidencjonowanie,udzielanie komisjom niezbędnej pomocy w opracowywaniu planów pracy, informacji z działalności komisji oraz danych statystycznych dotyczących członków komisji,4) udzielanie komisjom pomocy organizacyjnej w realizacji zadań.III. W zakresie prowadzenia spraw zwianych z organizacja pracy Rady Miasta.prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego,przygotowanie materiałów w tym projektów uchwał dotyczących funkcjonowania rady i jej komisji- zleconych przez Przewodniczącego rady,prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,przygotowanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji,organizowanie, obsługa techniczna i sporządzanie protokołów z konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanym konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości w zakresie wskazanym przez Radę,współudział w pracach związanych z wyborami Prezydenta i Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miasta a także referendum,współudział w organizowaniu świąt państwowych oraz miejskich,przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji,przestrzeganie terminów wynikających z aktów normatywnych i ustalonych przez Przewodniczącego Rady,podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi,kompletowanie przepisów samorządowych,prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do rady oraz ich rejestracja,przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących orz radnych Rady a także nadzorowanie nad ich terminowym załatwieniem,prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami wraz z prowadzeniem dokumentacji tych spraw,redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Rady i komisji, prac związanych z wyborami Prezydenta i Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego, referendum oraz oświadczeń majątkowych.IV. W zakresie obsługi rad osiedli.organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej radom osiedli oraz zapewnienie obsługi spotkań z radnymi,prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków do zatwierdzenia odpowiednim organom, zgłoszonych przez rady osiedla a także nadzorowanie nad ich terminowym załatwieniem oraz ich ewidencjonowanie, udział w pracach związanych z wyborami do rad osiedli.V. Samokontrola na stanowisku pracy.VI. Archiwizacja dokumentacji kategorii A i BVII. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych.VIII. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: prawo lub administracja


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=11024Symbol oferty DOR-OP.2110.51.2021 Jednostka ogłaszająca Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia 2021-08-25 Termin składania dokumentów 2021-09-06 Wymagane wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja,Wymagania związane ze stanowiskiem Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja. Wymagania dodatkowe:1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,4) znajomość regulacji prawnych w zakresie realizowanych zadań,5) znajomość zagadnień samorządowych oraz z zakresu prawa administracyjnego, 6) znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy, organów powiatu,7) umiejętność pracy z zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej,8) umiejętność postępowania w kontaktach międzyludzkich,9) biegła obsługa komputera oraz sprzętu biurowego. Zakres obowiązków I. W zakresie obsługi Rady Miasta:dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz osobom zaproszonym zawiadomień o sesji wraz z projektami uchwał i innymi materiałami systemem eSesja lub e-mailem,przekazywanie Prezydentowi przed sesją, opinii i wniosków Komisji Rady o przedkładanych projektach uchwał i innych materiałach,sporządzanie informacji Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji na sesję Rady Miasta, sporządzanie protokołów z przebiegu obrad sesji Rady oraz ich udostępnianie,prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty,przekazywanie uchwał : Prezydentowi Miasta, Chełmskiej Bibliotece Publicznej, w ramach nadzoru do Wojewody Lubelskiego a w zakresie spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,rejestracja podjętych uchwał Rady Miasta,rejestracja interpelacji, zapytań i wniosków radnych i przekazywanie do Prezydenta Miasta, celem otrzymania odpowiedzi oraz publikacja ich treści i odpowiedzi w Biuletynie Informacji Publicznej,organizowanie stałych dyżurów radnych, spotkań radnych z wyborcami oraz obsługa techniczna tych spotkań,przygotowywanie wyciągów z obrad, wniosków, stanowisk oraz ich przekazywanie odpowiednim organom wraz z nadzorowaniem ich realizacji,obsługa merytoryczna i techniczna Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Chełm do spraw oświaty,II. W zakresie obsługi komisji: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej, Oświaty, Kultury i Sportu, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Skarg, Wniosków i Petycji.Wysyłanie radnym i Prezydentowi Miasta zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji systemem eSesja bądź e-mailem,protokołowanie posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z posiedzeń, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom a także nadzorowanie ich realizacji oraz ewidencjonowanie,udzielanie komisjom niezbędnej pomocy w opracowywaniu planów pracy, informacji z działalności komisji oraz danych statystycznych dotyczących członków komisji,4) udzielanie komisjom pomocy organizacyjnej w realizacji zadań.III. W zakresie prowadzenia spraw zwianych z organizacja pracy Rady Miasta.prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego,przygotowanie materiałów w tym projektów uchwał dotyczących funkcjonowania rady i jej komisji- zleconych przez Przewodniczącego rady,prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,przygotowanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji,organizowanie, obsługa techniczna i sporządzanie protokołów z konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanym konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości w zakresie wskazanym przez Radę,współudział w pracach związanych z wyborami Prezydenta i Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miasta a także referendum,współudział w organizowaniu świąt państwowych oraz miejskich,przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji,przestrzeganie terminów wynikających z aktów normatywnych i ustalonych przez Przewodniczącego Rady,podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi,kompletowanie przepisów samorządowych,prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do rady oraz ich rejestracja,przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących orz radnych Rady a także nadzorowanie nad ich terminowym załatwieniem,prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami wraz z prowadzeniem dokumentacji tych spraw,redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Rady i komisji, prac związanych z wyborami Prezydenta i Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego, referendum oraz oświadczeń majątkowych.IV. W zakresie obsługi rad osiedli.organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej radom osiedli oraz zapewnienie obsługi spotkań z radnymi,prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków do zatwierdzenia odpowiednim organom, zgłoszonych przez rady osiedla a także nadzorowanie nad ich terminowym załatwieniem oraz ich ewidencjonowanie, udział w pracach związanych z wyborami do rad osiedli.V. Samokontrola na stanowisku pracy.VI. Archiwizacja dokumentacji kategorii A i BVII. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych.VIII. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.Wymagane dokumenty życiorys (CV),list motywacyjny,kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia), referencje (kserokopia),oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem. Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych.Warunki pracy 1) praca w systemie jednozmianowym,2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 4,03 %.Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i jej organów w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 06 września 2021 roku.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i jej organów w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Chełm, ogłoszonej dnia 25 sierpnia 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1282). Uwagi KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i jej organów w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 25 sierpnia 2021 r., prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.). Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A). Przysługuje Pani/Panu prawo do:dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie