Stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury w wydziale architektury i budownictwaw departamencie architektury, geodezji inwestycjiw urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury w wydziale architektury i budownictwaw departamencie architektury, geodezji inwestycjiw urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/0891
OBOWIĄZKI:
1)sprawdzanie dokumentacji architektonicznobudowlanej w zakresie:a)zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;b)zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;c)kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;d)wykonania sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu;2)sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia projektów budowlanych;3)przygotowywanie decyzji - pozwoleń na budowę;4)przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu;5)zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;6)przygotowywanie postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych w zakresie:a)linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych, projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;b)przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;7)wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, do budynku lub lokalu - w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych;8)przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;9)przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;10)przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego;11)wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego;12)udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych;13)wydawanie dziennika budowy;14)wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia faktu albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu;15)wydawanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali;16)wydawanie zaświadczeń dotyczących poświadczenia powierzchni użytkowej lokalu;17)prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę;18)prowadzenie ewidencji zgłoszeń na wykonanie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;19)koordynowanie działań związanych z budową pomników na terenie Miasta we współpracy z wnioskodawcami i właściwymi jednostkami Urzędu;20)prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem i archiwizacją wydawanych decyzji;21)współpraca i zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;22)prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem danych statystycznych wg obowiązujących przepisów;23)wydawanie aktów administracyjnych z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;24)zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm informacji o dokonaniu zgłoszenia budowy oraz o jego rozstrzygnięciu;25)ochrona danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz niepożądaną modyfikacją i nieuprawnionym do nich dostępem.26)wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb pracodawcy i odpowiadających kwalifikacjom pracownika.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.1. Wymagania niezbędne:1)obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia4)publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,5)nieposzlakowana opinia,6) wykształcenie: średnie budowlane,7)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.2. Wymagania dodatkowe:1) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo lub architektura lub gospodarka przestrzenna,2) mile widziany staż pracy w budownictwie ogólnym,3) mile widziana znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu prawa budowlanego, architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego,4) umiejętność obsługi komputera w tym: edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, systemu informacji o terenie GEO-Map,5)umiejętność interpretacji przepisów prawa,6) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej,7) kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy własnej , lojalność, zdyscyplinowanie.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ Urzędu Miasta Chełm: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10632

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie