Stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury w wydziale architektury i budownictwa w departamencie geodezji, kartografii, nieruchomości, architektury i budownictwa w urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury w wydziale architektury i budownictwa w departamencie geodezji, kartografii, nieruchomości, architektury i budownictwa w urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/20/1824
OBOWIĄZKI:
1. sprawdzanie dokumentacji architektonicznobudowlanej w zakresie:zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;wykonania sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu.2. sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia projektów budowlanych.3. przygotowywanie decyzji - pozwoleń na budowę.4. przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu.5. zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.6. przygotowywanie postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych w zakresie:linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych, projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.7. wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, do budynku lub lokalu - w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.8. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.9. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.10. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego.11. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego.12. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.13. wydawanie dziennika budowy.14. wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia faktu albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.15. wydawanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali.16. wydawanie zaświadczeń dotyczących poświadczenia powierzchni użytkowej lokalu.17. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę.18. prowadzenie ewidencji zgłoszeń na wykonanie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.19. koordynowanie działań związanych z budową pomników na terenie Miasta we współpracy z wnioskodawcami i właściwymi jednostkami Urzędu.20. prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem i archiwizacją wydawanych decyzji.21. współpraca i zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.22. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem danych statystycznych wg obowiązujących przepisów.23. wydawanie aktów administracyjnych z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.24. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm informacji o dokonaniu zgłoszenia budowy oraz o jego rozstrzygnięciu.25. ochrona danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz niepożądaną modyfikacją i nieuprawnionym do nich dostępem.26. wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb pracodawcy i odpowiadających kwalifikacjom pracownika.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10309stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Departamencie Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65Symbol oferty WOA-I.2110.83.2020 Jednostka ogłaszająca Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia 2020-11-13 Termin składania dokumentów 2020-11-24 Wymagane wykształcenie średnie budowlane lub wyższe na kierunku budownictwo lub architektura lub gospodarka przestrzennaWymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie: średnie budowlane,lub wyższe na kierunku budownictwo lub architektura lub gospodarka przestrzenna. 2. Wymagania dodatkowe:1) znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu Prawa budowlanego, architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego, 2) umiejętność obsługi komputera w tym: edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, systemu informacji o terenie GEO-Map, 3) umiejętność interpretacji przepisów prawa,4) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej5) kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy własnej , lojalność, zdyscyplinowanie.Zakres obowiązków 1. sprawdzanie dokumentacji architektonicznobudowlanej w zakresie:zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;wykonania sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu.2. sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia projektów budowlanych.3. przygotowywanie decyzji - pozwoleń na budowę.4. przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu.5. zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.6. przygotowywanie postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych w zakresie:linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych, projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.7. wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, do budynku lub lokalu - w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.8. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.9. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.10. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego.11. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego.12. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.13. wydawanie dziennika budowy.14. wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia faktu albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.15. wydawanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali.16. wydawanie zaświadczeń dotyczących poświadczenia powierzchni użytkowej lokalu.17. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę.18. prowadzenie ewidencji zgłoszeń na wykonanie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.19. koordynowanie działań związanych z budową pomników na terenie Miasta we współpracy z wnioskodawcami i właściwymi jednostkami Urzędu.20. prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem i archiwizacją wydawanych decyzji.21. współpraca i zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.22. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem danych statystycznych wg obowiązujących przepisów.23. wydawanie aktów administracyjnych z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.24. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm informacji o dokonaniu zgłoszenia budowy oraz o jego rozstrzygnięciu.25. ochrona danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz niepożądaną modyfikacją i nieuprawnionym do nich dostępem.26. wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb pracodawcy i odpowiadających kwalifikacjom pracownika.Wymagane dokumenty życiorys (CV),list motywacyjny,kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo lub dyplom),kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń,referencje (kserokopia opcjonalnie),oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem. Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Warunki pracy praca w systemie jednozmianowym,praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 6,01 %.Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Departamencie Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 24 listopada 2020 r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Departamencie Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 13 listopada 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta ChełmUwagi KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Departamencie Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 13 listopada 2020 r. , prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:a) art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:- art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.). Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: - w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub - przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A). Przysługuje Pani/Panu prawo do:- dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia danych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;- pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie