Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 104529

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
-   krajowe  wyjazdy służbowe,
-   zagrożenie korupcją,
-   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, wyjazdy służbowe krajowe
-   oświetlenie naturalne i sztuczne,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


 

Zakres zadań

 • Odpowiada za przygotowanie danych do opracowania i aktualizacji dokumentacji planowania cywilnego, w tym Planu Zarządzania Kryzysowego Oddziału, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, Raportu cząstkowego oraz procedur realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Współdziała w przygotowaniu i wykonaniu procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej,
 • Gromadzi dane oraz dokonuje oceny zagrożeń występujących na terenie Oddziału. Aktualizuje zagrożenia. Współdziała z Punktem Informacji Drogowej Oddziału w zakresie monitorowania i patrolowania przez służby liniowe Rejonów, sytuacji kryzysowej oraz utrudnień na sieci dróg spowodowanych zagrożeniem,
 • Współdziała w organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w Oddziale oraz przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału dotyczące zasad, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg. Współdziała z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz administracją zespoloną i niezespoloną województwa, współdziała w zakresie procedur zarządzania kryzysowego,
 • Opracowuje wybraną dokumentacje planowania operacyjnego oraz programowania obronnego w zakresie zadań wyznaczonych dla Oddziału na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych zagrożeń. Uczestniczy w przedsięwzięciach szkoleniowych, ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki nadrzędne,
 • Współdziała w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP i przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia NATO, zabezpieczenie realizacji zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza /HNS/ oraz współpracy cywilno-wojskowej /CIMIC/, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi,
 • Współdziała przy opracowaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej oraz z władzami samorządowymi i wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie uzupełniania istniejących stanów osobowych i zasobów sprzętowych,
 • Współdziała w zapewnieniu spójności między pionami i zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, tzw. obszary wspólne, jak np. dokumentacja i zadania stałego dyżuru, planowanie i organizacja szkoleń na szczeblu Oddziału. Uczestniczy w pozyskiwaniu danych z dokumentacji przygotowań obronnych Oddziału na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz w wykonywaniu sprawozdawczości,
 • Współdziała w prowadzeniu dokumentacji z zakresu obrony cywilnej Oddziału. Wykonuje i aktualizuje bazę danych dotyczącą występujących zagrożeń mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej Oddziału. Realizuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,Tajne”, aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO CONFIDENTIAL”, CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL”
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa: Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość statutowych zadań GDDKiA, w tym Oddziału
 • umiejętność obsługi komputera – Pakiet Office
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia specjalistyczne z zakresu infrastruktury transportowej, w tym o znaczeniu obronnym; zagadnień zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych i ustawy prawa zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie