Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 87730

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
-   oświetlenie naturalne i sztuczne,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


-   Zagrożenie korupcją


 

Zakres zadań

 • Zbiera informacje o wadach i przesyła do Gwaranta pisemne żądania ich usunięcia ustalając termin naprawy oraz kategorie wady;
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje składu Komisji Przeglądów Gwarancyjnych;
 • Ustala terminy przeglądów gwarancyjnych z powiadomieniem Komisji i Gwaranta;
 • Bierze udział w przeglądach gwarancyjnych w charakterze sekretarza;
 • Określa terminy na zajęcie stanowiska przez poszczególnych członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych;
 • Sporządza szczegółowe Protokoły Przeglądów Gwarancyjnych;
 • Monitoruje działania związane z wywiązywaniem się Gwaranta z usuwania ujawnionych Wad wskazanych w Protokołach Przeglądów Gwarancyjnych;
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje sposobu postępowania w przypadku niewywiązywania się Gwaranta ze zobowiązań gwarancyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich;
 • znajomość: przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, kodeksu cywilnego;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie