Specjalista


Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 78472

Warunki pracy

Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe (pojazdami służbowymi) w celu przeprowadzania postępowań wyjaśniających/powypadkowych, kontroli warunków pracy
i służby. Kontakty zewnętrzne: z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej MSW.


Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Pomieszczenia biurowe Zespołu ds. BHS-P znajdują się na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową lub windę, budynek jest  przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp.
 • Sporządza analizę stanu bhp.
 • Uczestniczy w pracach zespołów/komisji powypadkowych.
 • Prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dot. wypadków przy pracy/w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy.
 • Bierze udział w przekazywaniu do użytku nowo budowanych i przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą.
 • Prowadzi szkolenia wstępne/instruktaże ogólne dla osób przyjmowanych do pracy/służby.
 • Opiniuje szczegółowe instrukcje dot. bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach służby i pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
albo
studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bhp.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Znajomość przepisów prawa pracy.
 • Znajomość przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość metod oceny ryzyka zawodowego i umiejętność ich zastosowania.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie