Specjalista


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133030

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca wiąże się z obsługą klientów. Praca na wysokości powyżej 3 m (podczas wykonywania czynności kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie mieści się na szóstym piętrze budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie. Budynek jest wyposażony w pochylnię dla wózków inwalidzkich (prowadzącą do głównego wejścia) oraz trzy windy wewnątrz obiektu, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Siedziba WINB w Lublinie nie jest wolna od pionowych i poziomych barier architektonicznych w zakresie poruszania się po niej przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami.


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie w terenie kontroli planowych i doraźnych u sprzedawców, producentów i importerów wyrobów budowlanych, pobieranie próbek wyrobów budowlanych u sprzedawców, producentów i importerów wyrobów budowlanych oraz na terenie budowy
 • Kontrolowanie wprowadzanych do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i użytkowania w budownictwie
 • Gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzenia protokołu kontroli
 • Sporządzanie przy użyciu specjalistycznego systemu komputerowego e-SNRWB dokumentacji kontrolnej wraz z dokumentacją techniczną wyrobów budowlanych
 • Opracowywanie wystąpień pokontrolnych
 • Przygotowywanie projektów pism, decyzji i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Prowadzenie baz danych dotyczących wyrobów budowlanych oraz producentów, importerów i dystrybutorów tych wyrobów
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wyrobami budowlanymi i rynkiem wyrobów w zakresie ustaw i rozporządzeń oraz bieżąca ich aktualizacja

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą
 • Znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Umiejętność obsługi komputera, umiejętność redagowania i edycji pism
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Łatwość komunikacji i umiejętność argumentowania
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie