Specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133021

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję finansowo – księgową w zakresie wydatków budżetowych, dochodów budżetowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz majątku jednostki;
 • sporządza listy płac w tym nalicza wynagrodzenia, zasiłki i inne świadczenia wynikające z nawiązanego stosunku pracy i zawartych umów cywilnoprawnych oraz nalicza i terminowo odprowadza podatki, składki z zakresu ZUS i PPK, a także inne zobowiązania;
 • sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe oraz statystyczne;
 • przygotowuje materiały dotyczące planu finansowego w zakresie budżetu tradycyjnego, zadaniowego oraz wniosków o zmianę w planie, kontroluje zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • prowadzi ewidencję księgową majątku jednostki oraz rozlicza inwentaryzację okresową;
 • sporządza i przekazuje deklaracje PFRON;
 • przygotowuje materiały do bilansu jednostki budżetowej, zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i rachunku zysków i strat jednostki budżetowej;
 • dokonuje wypłat bezgotówkowych polegających na sporządzaniu przelewów i wprowadzaniu płatności w system bankowości elektronicznej;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w księgowości
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość zasad sprawozdawczości budżetowej;
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętności organizacji pracy i pracy w zespole;
 • rzetelność i terminowość;
 • umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych;
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie