Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 132812

Warunki pracy


 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 5 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują kontakty z interesantami wewnętrznymi urzędu i zewnętrznymi – ZUS, US, komornicy.
 • Lokalizacja stanowiska pracy – budynek KWP w Lublinie przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Finansów KWP w Lublinie na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów) oraz nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • nalicza i sporządza listy płac uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym oraz dokonuje potrąceń na podstawie decyzji organów egzekucyjnych oraz potrąceń wynikających z obowiązujących przepisów
 • nalicza dodatkowe należności jednorazowe i periodyczne przysługujące pracownikom i funkcjonariuszom, odnotowuje fakt ich wypłat w kartach uposażeń i wynagrodzeń
 • nalicza należności i sporządza dokumenty wypłat dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy oraz zwalnianych pracowników cywilnych, a także dokonuje ostatecznych rozliczeń kart uposażeń i wynagrodzeń tych osób
 • wylicza pracownikom i funkcjonariuszom wynagrodzenia/uposażenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, macierzyński, rodzicielski i świadczenia rehabilitacyjne
 • dokonuje ubruttowienia dochodów funkcjonariuszy zwolnionych ze służby bez uprawnień emerytalno – rentowych, ustala odpowiedni wskaźnik ubruttowienia za dany rok, przelicza przedmiotowy dochód tym wskaźnikiem, dokonuje waloryzacji według obowiązującego wskaźnika
 • sporządza zaświadczenia do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA stanowiących podstawę naliczenia należnej funkcjonariuszowi emerytury lub renty, zaświadczenia o uposażeniu /wynagrodzeniu funkcjonariuszom i pracownikom Policji
 • oblicza miesięczne zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych uposażeń, wynagrodzeń i innych należności podlegających opodatkowaniu
 • nalicza miesięczne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy pracowników Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy płacowe i ubezpieczeniowe policjantów i pracowników Policji, podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy o Policji, Kodeks pracy
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel, Internet)
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Dokładność, systematyczność i sumienność
 • Kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie