Specjalista


Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 132833

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Roszczeniowość stron postępowania.
 • Praca w budynku nie przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Przygotowuje projekty decyzji, postanowień i zaświadczeń i innych w sprawach wymienionych w zad. 1.
 • Prowadzi przesłuchania w sprawach wymienionych w zad. 1.
 • Prowadzi korespondencję z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.
 • Zapewnia obsługę sekretarską i kancelaryjną Wydziału I - Biała Podlaska w zakresie przyjmowania, rejestrowania i wysyłania korespondencji, a także obsługi poczty elektronicznej.
 • Zakłada teczki spraw (aktowych) i przekazuje je do właściwych komórek DPU lub archiwum Urzędu po ich uprzednim przygotowaniu do archiwizacji.
 • Udziela informacji o prowadzonych w Departamencie postępowaniach oraz przyjmuje i obsługuje interesantów w zakresie postępowań prowadzonych w Wydziale I DPU - Biała Podlaska.
 • Realizuje inne zadania zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego - poziom B2.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "Poufne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego - poziom A2.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie