Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 129788

Warunki pracy


 • Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów). Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze.
 • Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała.

Zakres zadań

 • realizuje i rozlicza proces serwisowania kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji solarnych, pomp ścieków oraz innych usług, dostaw materiałów hydraulicznych, a także monitoruje realizację umów w tym zakresie
 • zbiera i analizuje informacje o kosztach serwisowania kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji solarnych, pomp ścieków oraz innych usług, dostawę materiałów hydraulicznych do konserwacji obiektów Policji garnizonu lubelskiego
 • przygotowuje pełną dokumentację przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na serwisowanie kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji solarnych, pomp ścieków oraz innych usług, dostawę materiałów hydraulicznych do konserwacji obiektów Policji garnizonu lubelskiego
 • zgłasza informacje o awariach urządzeń i instalacji objętych serwisem firm zewnętrznych, sprawdza stopień realizacji usunięcia awarii, przeprowadza zamówienia na dostawę materiałów i usług związane z usuwaniem ewentualnych awarii
 • planuje wydatki budżetowe dotyczące realizowanych dostaw i usług niezbędnych do utrzymania i konserwacji urządzeń i systemów w obiektach KWP/KMP/KPP na obszarze woj. lubelskiego użytkowanych przez KWP i jednostki podległe, CBŚP, BSWP, SPKP w Lublinie, OPP w Lublinie
 • wykonuje prace związane z użytkowaniem SWOP w zakresie zadań dotyczących serwisowania kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji solarnych, pomp ścieków oraz innych usług, dostaw materiałów hydraulicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa zamówień publicznych lub serwisowania urządzeń ( kotłowni lub węzłów cieplnych lub instalacji solarnych lub pomp ścieków lub innych)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość przepisów (i umiejętność ich stosowania) dotyczących zamówień publicznych, finansów publicznych, ustawy Prawo budowlane
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputerowych pakietów biurowych
 • Umiejętności analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie